You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 2:1-3

Ru-tơ 2:1-3


By admin - Posted on 15 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 2.1-3
TÌM KIẾM ÂN ĐIỂN

Phần giới thiệu. Có ba nhân vật chính được giới thiệu trong sách Rutơ. Thứ nhứt, có Naômi. Bà là hình ảnh của một tín đồ tái phạm. Ở chương 1, chúng ta nhìn thấy thể nào bà phiêu bạt xa khỏi Đức Giêhôva và cái giá khủng khiếp mà bà đã trả cho tội lỗi của mình. Chúng ta cũng nhìn thấy ở phần cuối, thể nào bà đã quay về chốn phước hạnh. Bà là một bài học về sự hy vọng cho những ai đã xây lưng họ đối với những vụ việc của Chúa.

Một trong hai người còn lại chúng ta gặp gỡ trong sách nầy có tên Bôô. Ông ta hình ảnh sáng láng nói tới Đức Chúa Jêsus Christ. Về sau, có nhiều điều nói tới ông trong sứ điệp nầy và trong các bài giảng ở tương lai.

Nhân vật chính thứ ba trong câu chuyện nầy là một cô gái dân Ngoại có tên là Rutơ. Nàng là một thiếu nữ hãy còn trẻ đến từ một xứ tà giáo, nàng đã đạt tới mức nhìn biết Đức Chúa Trời chơn thật. Nàng là hình ảnh trong phân đoạn nầy nói tới một người mới trở lại đạo, một Cơ đốc nhân non nớt vừa mới bắt đầu học hỏi và tấn tới trong những vụ việc của Đức Chúa Trời. Nàng mới bắt đầu kinh nghiệm các phước hạnh lớn lao của Chúa và ân điển của Ngài.

Khi chúng ta nhìn vào mọi hoạt động của Rutơ trong mấy câu nầy, chúng ta nhìn thấy một người nữ, nàng đang tìm kiếm ân điển. Tôi muốn chỉ ra một số yếu tố trong sự tìm kiếm của nàng sáng nay. Khi tôi thực hiện điều nầy, tôi muốn bạn nhìn biết rằng các yếu tố nầy tỏ ra những gì là mục tiêu và tâm điểm của từng tín đồ chân chính. Chúng ta hãy nhìn vào sách Rutơ khi chúng ta quan sát nàng đang Tìm kiếm ân điển.

I. MỤC ĐÍCH CUỘC TÌM KIẾM CỦA NÀNG (câu 2)

A. Nàng đang tìm kiếm thức ăn - Rutơ muốn đi ra đồng để mót lúa. Nàng và Naômi cần lương thực để ăn. Mũi dùi chính trong cuộc tìm kiếm của nàng là tìm đồ ăn cho gia đình. (Lưu ý. Nàng tỏ ra ao ước muốn được biến đổi, được ở trong lòng của con cái Đức Chúa Trời. Một ao ước muốn biết nhiều hơn về Chúa và tấn tới ở trong Ngài. Minh họa. Gióp 23.12; Giêrêmi 15.16; I Phierơ 2.2. Minh họa. Philíp 3.10. Muốn biết như thế, thì phải học hỏi để dự phần vào Lời của Đức Chúa Trời, Lời ấy khiến cho lớn lên trong đời sống của người tín đồ!)

B. Nàng đang tìm kiếm sự ưu ái - "Theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót". Rutơ đang tìm kiếm người chủ đất, ông ta sẽ đẹp lòng chấp nhận nàng và cho phép nàng mót lúa trong ruộng của ông ta. Bất chấp quốc tịch mình. Bất chấp quá khứ của mình. Bất chấp nàng là ai, nàng đang tìm kiếm ân điển. (Lưu ý. Nàng là điển hình của một con đỏ của Đức Chúa Trời, nàng muốn biết điều chi làm đẹp lòng Chúa. Từng tình thế chẳng đặng đừng phải đối mặt với câu. "Chúa Jêsus đã làm gì?" Có một ao ước phủ lút chỉ muốn "làm đẹp lòng Chúa". Đây là một phần của việc có "tình yêu ban đầu", Khải huyền 2.1-7). (Lưu ý: Nhiều người, giống như Rutơ, lo lắng về việc được Chúa tiếp nhận. Quí bạn ơi, quá khứ của bạn không còn là vấn đề nữa một khi bạn đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho bạn một khởi đầu mới mẻ, II Côrinhtô 5.17).

C. Nàng đang tìm kiếm để được phu phỉ - Câu nói của nàng: "Xin để cho con đi ra", cho thấy rằng nàng rất nóng lòng muốn trở thành một nguồn phước cho Naômi. Rutơ chỉ muốn phục vụ. (Lưu ý: Trong vấn đề nầy, một lần nữa nàng là hình ảnh nói tới một tân tín hữu. Khi một người được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, họ muốn làm việc chi đó cho sự vinh hiển của Chúa. Họ muốn phục vụ Chúa Jêsus, Minh họa: Người bị quỉ ám - Mác 5.18-20).

II. CHÚA PHÙ HỘ CUỘC TÌM KIẾM CỦA NÀNG (câu 3)

A. Có quan hệ với mạng lịnh của Đức Chúa Trời trong quá khứ - Rutơ đi ra đồng rồi bắt đầu mót lúa. Nàng được phép mót lúa vì một mạng lịnh mà Đức Chúa Trời đã ban ra trong quá khứ xa xưa, Lêvi ký 19.9-10; Phục truyền luật lệ ký 24.19-22. Đức Chúa Trời đã tác động trong quá khứ của nàng để chăm sóc nhu cần của nàng trong hiện tại. (Lưu ý: Cũng thực như thế trong đời sống của tín đồ. Chỗ đứng hiện tại của chúng ta trong Chúa Jêsus đã được lập vì cớ những gì Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ xa xưa. Chúng ta đã được chọn và được chọn trong quá khứ, Êphêsô 1.4-6; Chúa Jêsus đã được tiếp trợ cho chúng ta được cứu trước khi con người phạm tội, Khải huyền 13.8, I Phierơ 1.18-20. Mọi sự đã và đang có hôm nay là sản phẩm của việc làm của Chúa trong quá khứ, và của ân điển của Ngài, I Côrinhtô 15.10).

B. Có quan hệ với sự tể trị của Đức Chúa Trời trong hiện tại - Câu nầy nói rằng chính sự "may mắn" của nàng khi ra ngoài ruộng của người có tên là Bôô làm chủ. Theo quan điểm của con người, sự việc dường như chỉ là sự tình cờ mà thôi. Tuy nhiên, đối với nhận định của Đức Chúa Trời, đây là sự tể trị của Chúa. Ngài đã quyết định rồi là sẽ có một đám cưới, và một trẻ sơ sinh cho Rutơ! Rutơ không biết điều nầy, nhưng Chúa đang kết hết thảy những mối dây trong đời sống của nàng vào đúng chỗ, đúng thời điểm. (Lưu ý: Giống như Chúa đã hành động trong đời sống của Rutơ. Ngài hành động trong từng đời sống của chúng ta. Chẳng một điều gì xảy ra qua sự tình cờ cả! Những từ ngữ tình cờ, ngẫu nhiên và trùng hợp ngẫu nhiên không tồn tại trong quyển tự điển của Đức Chúa Trời! Ngài khôn ngoan và vận hành trong quyền phép để đưa ý chỉ của Ngài vào đời sống của bạn và của tôi! Đấy là lý do tại sao chúng ta có thể có được lòng tin cậy trong vai trò một tín đồ! Đức Chúa Trời luôn luôn hành động và vận hành trong đời sống chúng ta để đạt được một mục tiêu. Ngài tái hiện Con của Ngài trong từng thánh đồ của Đức Chúa Trời, Rôma 8.28-31).

III. NHÂN VẬT TRONG CUỘC TÌM KIẾM CỦA NÀNG (câu 1)

(Minh họa: Nàng nghĩ nàng đang tìm kiếm một bữa ăn, nhưng Đức Chúa Trời sắp sửa giới thiệu nàng với một người. Nàng lo tìm một số lương thực, Đức Chúa Trời sắp sửa ban cho nàng một gia đình mới. (Lưu ý: Mặc dù Rutơ khi đó không biết rõ việc ấy, Bôô nầy là đối tượng thật cho cuộc tìm kiếm của nàng. Hãy chú ý những gì Kinh Thánh dạy chúng ta về nhân vật nầy).

A. Ông là một người bà con - Câu nầy cho chúng ta biết rằng ông là một người "họ hàng". Ông đúng là những gì Rutơ cần, mặc dù nàng không biết sự việc ấy. Bôô có đủ tư cách để hoàn thành chức năng của "Đấng Cứu Chuộc có quan hệ họ hàng" với hai góa phụ nầy, theo Luật pháp của Đức Chúa Trời, Dân số ký 27.8-11. (Lưu ý: Bôô là một kiểu mẫu nói tới Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài đã trở thành một người "họ hàng" với chúng ta để Ngài có thể cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta, Philíp 2.5-8).

B. Ông là một người giàu có - Ông là "người có quyền thế và giàu". Điều nầy có ý nói rằng Bôô đã sở hữu tất cả những nguồn tài nguyên cần thiết để lo liệu phần việc của sự cứu chuộc. (Lưu ý: Đức Chúa Jêsus Christ cũng là một người có đủ nguồn tài nguyên để lo liệu chương trình cứu chuộc. Ngài sở hữu sự công bình trọn vẹn, II Côrinhtô 5.21; I Phierơ 2.22-24; Êsai 53.4-6. Ngài sở hữu tình yêu đời đời dành cho hạng người sa ngã, Giêrêmi 31.3; Rôma 5.8, Giăng 3.16. Ngài sở hữu ân điển vô hạn, đủ để cứu bất cứ linh hồn nào nhơn đức tin và sự ăn năn mà sấp mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, Êphêsô 2.8-9. (Minh họa: Phaolô - 1 Tim. 1.12-17!) Ngài đã hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời về sự cứu chuộc thật là trọn vẹn, Hêbơrơ 10.11-14, Hêbơrơ 9.24-28; và giờ đây Đức Chúa Trời đã được thỏa lòng, 1 Giăng 2.1; Êsai 53.11). (Minh họa: Sự cứu rỗi có thể là miễn phí, nhưng ơn ấy không rẻ mạt đâu! Bạn vẫn được cứu hôm nay nếu bạn chịu đến với Chúa Jêsus bởi đức tin!)

C. Ông là một người được tôn trọng - Kinh Thánh cho chúng ta biết Bôô là "người có quyền thế". Tên của ông có nghĩa là: "Trong nó là sức mạnh". Nghe thấy cái tên đó thì nghĩ ngay ông là một người được tôn trọng. Một số học giả tin rằng Bôô và Iếp-san, một quan xét người Do thái, Các Quan Xét 12.8-10, cũng chính là một người. Chính nhân vật nầy Rutơ đã gặp gỡ, đã đem lòng yêu thương với và đạt tới sự quen biết khá mật thiết. (Lưu ý: Một lần nữa, ông là hình ảnh nói tới Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Jêsus một danh được tôn trọng, Philíp 2.9-11. Con người có thể nhiếc móc Ngài rồi sử dụng danh của Ngài giống như một trò cười, thế nhưng trên Thiên đàng, Danh ấy gợi lên sự thờ phượng và tưởng niệm! Tất nhiên, đúng kỳ, Ngài sẽ tiếp nhận sự tôn kính mà Ngài đáng được từ hết thảy loài người, Rôma 14.11, Minh họa: Khải huyền 5.1-13! Thà là làm việc ấy ngay bây giờ còn hơn là đợi đến ngày ấy!)

Phần kết luận:

Tôi muốn kết luận tiểu đoạn nầy từ sách Rutơ với ba câu hỏi. Ba câu hỏi ấy rất đơn giản. Bạn biết rõ những câu trả lời và mọi sự bạn phải làm là phải thành thực khi xử lý với chúng:

1. Có phải bạn đã được cứu, không phải do là thuộc viên của Hội Thánh, không phải là một người nhơn đức, mà thực sự đã được lại sanh?

2. Nếu bạn đã được cứu, bạn có thể thành thực nói rằng bạn đang tấn tới trong Chúa theo như bạn đáng phải có? Chính mạng lịnh và ao ước của Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải lớn lên, II Phierơ 3.18.

3. Có phải bạn đang khao khát việc chi đó trong đời sống thuộc linh mà bạn chưa có trong lúc bây giờ? Nếu đúng vậy, việc ấy đang sẵn có từ nơi Chúa, Thi thiên 84.11; Mathiơ 11.28. Đức Chúa Trời có những điều mà từng người trong các bạn đang tìm kiếm sáng nay nếu bạn chịu đến với Ngài và nhận lãnh điều đó.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by