You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 2:4-17

Ru-tơ 2:4-17


By admin - Posted on 15 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 2.4-17
TRONG CÁNH ĐỒNG ÂN ĐIỂN

Phần giới thiệu:

Rutơ là một góa phụ đến từ xứ Môáp. Trong lý trí của một người Israel trung bình, nàng chẳng là gì hết. Một người bị xem khinh và chối bỏ. Nàng đúng là một tội nhân theo tà giáo đang tìm kiếm chút ân điển. Các câu 2-3 cho chúng ta biết nàng đang mót lúa. Điều nầy khiến nàng phải đi vào đồng ruộng thuộc về những người hoàn toàn xa lạ, theo sau các tôi tớ của chủ ruộng, nàng sẽ mót những gié lúa còn sót ở chỗ nầy và chỗ kia. Nàng đang tìm cho đủ một bữa ăn cho bản thân và cho mẹ chồng mình. Câu 2 cho chúng ta biết nàng đã đi ra theo sau kẻ "sẵn lòng" cho nàng mót. Câu 3 cho chúng ta biết rằng nàng đã tìm được ơn ấy! Mặc dù Rutơ không biết lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời đang hướng dẫn các bước chơn nàng hầu khiến nàng đối mặt với một người có tên là Bôô. Khi nàng đến mót lúa trong ruộng của ông, nàng đã bước vào cánh đồng của ân điển.

Bôô là một hình ảnh nói tới Đức Chúa Jêsus Christ. Mọi hành động của ông trong ruộng mình ngày ấy cho chúng ta thấy thể nào Chúa Jêsus hành động đối cùng những kẻ đang ở trong cánh đồng của Ngài, là Hội Thánh. Tôi muốn chúng ta xem xét Rutơ và Bôô hôm nay khi chúng ta gặp họ Trong Cánh Đồng Ân Điển. Hãy chú ý Bôô đang tô vẽ về Chúa Jêsus và các bài học ông dạy cho chúng ta biết về Chúa chúng ta!

I. CÔNG VIỆC COI SÓC CỦA ÔNG (các câu 4-7)

A. Ông đang có mặt tại ruộng mình (các câu 4-5a) - (Hêbơrơ 13.5; Mathiơ 28.20).

1. Sự hiện diện của ông là cá nhân - Khải huyền 2.1

2. Sự hiện diện của ông là do ủy quyền - Mặc dù Chúa Jêsus đang ở trên thiên đàng hôm nay, Thánh Linh của Ngài đang hiện diện với Hội Thánh - Giăng 14.16-18.

3. Sự hiện diện của ông rất thân mật - (Lưu ý: Sự chào tiếp đầy ơn giữa Bôô cùng các tôi tớ người). (Lưu ý: Chúa Jêsus không hề mang lại sự tranh cạnh hay rắc rối, nhưng luôn luôn đem lại hơi thở của Thiên đàng và cơn gió thoảng nhẹ của sự vinh hiển! - Thi thiên 16.11).

B. Ông quan tâm sâu sắc về đồng ruộng của mình (các câu 5b-7) - Bôô thiên thượng biết rõ điều chi đang diễn ra trong đồng ruộng của mình, Châm ngôn 15.3; Mathiơ 10.29-31. Đôi mắt của Chúa chú vào Hội Thánh của Ngài và Ngài biết rõ điều chi đang xảy ra. Nhưng, Ngài cũng chú trọng đến cá nhân!

1. Mối quan tâm của Ngài đặt vào cá nhân (câu 5b) - (Lưu ý: Ánh mắt của ông chú vào Rutơ!) (Lưu ý: Chúa Jêsus yêu thương từng cá nhân! Ánh mắt của Ngài chú trên bạn! Ngài rất quan tâm đến bạn! Giêrêmi 31.3; Rôma 8.38-39).

2. Mối quan tâm của Ngài rất có quyền lực (các câu 6-7) - (Lưu ý: Bôô vốn biết rõ lai lịch, mọi sinh hoạt, và các động lực của nàng). (Lưu ý: Chúa Jêsus biết rõ mọi sự vì Ngài biết chúng ta, tuy nhiên Ngài vẫn yêu thương chúng ta và ao ước được ở cùng chúng ta. Tôi thấy sự ấy rất đáng kinh ngac!) (Lưu ý: Ngài kêu gọi chúng ta, những thánh đồ, và chúng ta cứ cáo lỗi. Ngài kêu gọi chúng ta, những người bạn, và chúng ta cứ thất bại hoài. Đấy là ân điển, sự tinh sạch và đơn sơ!)


II. CÔNG VIỆC LÀM CHỦ CỦA ÔNG (các câu 8-9)

(Minh họa: Bôô có một vài lời khuyên dành cho Rutơ. Những mạng lịnh nầy được đưa ra để khích lệ nàng về việc mót lúa. Chúng cũng phán cùng chúng ta ngay nay y như thế).

A. Về tính kiên định của Rutơ (các câu 8-9a) - Nàng được truyền cho chỉ phải mót lúa trong đồng ruộng của ông mà thôi. Rutơ không biết sự ấy, nhưng Bôô có những chương trình lo chăm sóc cho nàng. Nếu nàng chịu ở trong đồng ruộng của ông, nàng sẽ thưởng thức thứ tốt nhứt mà ông dành cho nàng. (Lưu ý: Cũng thực một thể ấy cho con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cứ trung tín ở trong đồng ruộng của Ngài, Ngài sẽ chúc phước cho chúng ta trổi hơn những ước mơ của chúng ta nữa. Lý do mà nhiều người không với tới ơn phước tốt nhứt của Chúa cho đời sống của họ, ấy là họ cứ lo mót chỗ nầy rồi chỗ kia mà chẳng bao giờ ổn định và lập ý chỉ của Chúa làm thứ tự ưu tiên một của mình! Chúng ta không thể mót chỗ nầy rồi chỗ kia rồi mãi trông Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta! Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những quản gia trung tín - I Côrinhtô 4.2).

B. Về sự an toàn của Rutơ (câu 9b) - Bôô đã truyền cho người của ông phải để yên cho nàng. Bôô quả quyết rằng không có một người nào đối xử bất công đối với Rutơ. Ông đang bảo nàng đừng lo lắng, ông đang quan phòng đến mọi chi tiết dành cho nàng. Nàng có thể tin cậy ông đang để ý tới nàng. (Lưu ý: Đúng là một bài học cho Hội Thánh! Chúng ta có thể tin cậy Chúa chúng ta đang quan phòng chúng ta! Ngài quan tâm rất nhiều về lợi ích của chúng ta còn hơn chúng ta quan tâm nữa, Rôma 8.28; II Côrinhtô 4.17).

C. Về sự tiếp trợ cho Rutơ (câu 9c) - Bôô dám chắc nàng biết rõ ông có mọi sự làm cho nàng được thỏa mãn. Thậm chí nàng không phải làm lụng để có được mọi sự đó! (Lưu ý: Cũng một thể ấy với con cái của Chúa. Ngài có mọi sự chúng ta cần để sống thỏa mãn khi chúng ta trải bước qua thế gian nầy. Nếu chúng ta học biết tán thưởng mọi điều mà Ngài đã tiếp trợ cho rồi! Chúa Jêsus đã và đang là mọi sự chúng ta có cần! Ngài là sự yên nghỉ cho những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, Mathiơ 11.28, Thi thiên 23.2-3. Ngài là sự mát mẻ cho kẻ khát khao, Giăng 7.37, Thi thiên 23.2. Ngài là đồ ăn cho kẻ đói khổ, Giăng 6.35; Thi thiên 23.5. Ngài là sự chữa lành cho kẻ bị thương tích, Thi thiên 23.5. Ngài là hy vọng cho kẻ ngã lòng, Thi thiên 23.5-6. Ngài là nơi trú ẩn cho kẻ có lòng sợ hãi, Thi thiên 23.4. Ngài là mọi sự bạn có cần! Có phải bạn đã khám phá ra sự thực đó? Sự thực ấy được tóm gọn trong Thi thiên 23.1 - "Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì ").

III. CÔNG VIỆC YÊN ỦI CỦA ÔNG (các câu 10-14)

A. Nổi kinh ngạc của nàng (câu 10) - Bởi ân điển mình có được, Rutơ sấp mình xuống nơi chân người. (Lưu ý: Có nhiều lần khi tư tưởng về mọi điều Ngài đã làm cho bạn và tôi phải bị phủ lút! Philíp 2.5-11; Êsai 53.1-12. Ân điển vẫn còn làm cho bạn phải lạ lùng chứ?)

B. Lời công bố của ông (các câu 11-12) - Bôô nói cho Rutơ biết, ông biết rõ về mọi việc làm của nàng và ông biết rõ đức tin của nàng đặt nơi Đức Giêhôva. Ông cầu xin nàng sẽ nhận được đủ phần thưởng cho sự phục vụ mà nàng dành cho Naômi! (Lưu ý: Lời lẽ ở đây cũng dành cho hạng thánh đồ đang vất vả nữa đấy! Quí bạn ơi, có thể người ta thắc mắc về mọi hành động và động lực của bạn, nhưng Chúa biết rõ tấm lòng của bạn, I Samuên 16.7. Một ngày kia, sẽ có phần thưởng đầy trọn trao cho con cái trung tín của Đức Chúa Trời, II Timôthê 4.6-8!)

C. Lời nài xin của nàng (câu 13) - Nàng vẫn cầu tìm ân điển mà chẳng nhìn biết rằng nàng đã bước đúng vào giữa thửa ruộng đầy ắp ân điển rồi! Nàng chỉ muốn làm "đẹp lòng" ông. Ông là sự tốt lành cho nàng và nàng muốn làm điều chi đẹp lòng ông. (Lưu ý: Điều nầy đáng phải là mục tiêu của từng con cái Đức Chúa Trời! Thôi đừng cố gắng sống làm đẹp lòng từng người trong thế gian, mà hãy sống làm đẹp lòng Chúa kìa! Quí bạn ơi, điều nầy sẽ khiến cho đời sống của bạn có ý nghĩa rất đích thực! Về địa vị thì Ngài được đẹp lòng rồi. Chúng ta đang sống công bình y như chúng ta từng sinh sống, I Côrinhtô 6.9-11. Tuy nhiên, hết ngày nầy qua ngày khác, chúng ta cần phải sống đời sống của chúng ta theo một phương thức lo làm đẹp lòng Chúa. Bằng cách nào? Bằng cách yêu mến Ngài, thờ phượng Ngài, bằng cách đặt Ngài làm đầu mọi sự khác trong thế gian nầy).

D. Sự tiếp nhận của ông (câu 14) - Có đôi ba việc mà Bôô đã làm trong câu nầy, minh chứng trổi hơn mọi suy tưởng về sự Rutơ tìm được ơn trước mắt ông.

1. Ông ngồi với nàng - Ông đã mời nàng cùng dự với ông tại bàn ăn và ngồi gần đủ để trao bánh hột mạch rang cho nàng. Ông không màng đến quá khứ của nàng. Nàng đã chiếm lấy tấm lòng của ông. (Lưu ý: Bạn đã không bước qua cái hàng rào nào giữa bạn và Chúa khi Ngài xử lý với bạn trong sự cứu rỗi. Bạn được đưa vào một địa vị rất gần gũi với Ngài. (Minh họa: Giăng tại bữa ăn Tiệc Thành - gần gũi đủ để cảm nhận hơi thở của Chúa trên đầu ông, Giăng 13.25). Ngài đang ngồi với chúng ta hôm nay!)

2. Ông đang dùng bữa với nàng - Ông cho phép nàng nhúng bánh trong giấm của ông. Đây là một bữa ăn thân mật! Điều nầy nói tới mối giao thông mật thiết. (Lưu ý: Có nhiều lần trong cuộc sống khi Chúa sẽ "dùng bữa" với con cái của Ngài, Khải huyền 3.20. Ngài ao ước rằng chúng ta sống gần gũi với Ngài để Ngài sẽ làm đầy dẫy đời sống của chúng ta với ơn phước tốt nhứt của Ngài!)

3. Ông cung ứng đầy đủ cho nàng - Khi Rutơ rời khỏi bàn ăn ấy, nàng đã được làm cho thỏa mãn! (Lưu ý: Trong vai trò một tín đồ, chẳng có một nhu cần nào mà không được thỏa mãn. Chúa đã tiếp trợ cho mọi tài nguyên chúng ta cần được đầy dẫy với sự nhơn từ và sự vinh hiển của Ngài. Bổn phận của chúng ta là nhận lãnh mọi điều Ngài ban cho chúng ta và tận hưởng hết mọi sự ấy! Chúng ta đã được phước đầy dẫy rồi, Êphêsô 1.3. Chẳng có một lời cáo lỗi nào về sự thất bại và không thỏa lòng nơi đời sống Cơ đốc).

IV. CÔNG VIỆC KÍN GIẤU CỦA ÔNG (các câu 15-17)

(Minh họa: Sau khi Rutơ rời bàn ăn, Bôô tiếp tục hành động khi nàng vắng mặt. Thậm chí ông đã làm việc ngay sau lưng nàng để lo liệu cho nàng).

A. Việc làm khôn khéo - Ông đã đưa ra một số quyết định ở đàng sau bối cảnh tác động vào đời sống của nàng. Ông đã làm việc vì ích cho nàng, thậm chí khi nàng chẳng biết chi hết! (Lưu ý: Chúa luôn luôn làm việc ở đàng sau các bối cảnh trong đời sống của bạn và của tôi hầu đem đến ơn phước tốt nhứt của Ngài cho chúng ta. Điều nầy được gọi là Sự Tể Trị Khôn Ngoan. (Minh họa: Giôsép - Sáng thế ký  50.20).

B. Việc làm tiếp trợ - Bôô đã truyền cho người của ông "hãy để cho nàng mót". Tại sao chứ? Ông muốn Rutơ có được nhiều lúa trong ruộng của ông để nàng sẽ chẳng còn muốn đi qua các ruộng khác nữa! (Lưu ý: Đấy là cách Chúa đang hành động vì ích cho chúng ta! Ngài rất nhơn từ với con cái của Ngài, để chẳng ai trong lý trí thuộc linh của họ sẽ chẳng xét tới việc đi mót ở chỗ khác nữa). (Lưu ý: Ngợi khen Đức Chúa Trời vì "Hãy để cho nàng mót", vào những thời điểm đó Ngài chúc phước cho bạn chỉ vì Ngài có quyền!)

C. Công việc của sự dư dật - Khi Rutơ trở về trong ngày ấy, nàng đã có được một ê-pha lúa mạch. Đủ lúa cho hai người dùng trong một tuần lễ. (Lưu ý: Có những lúc trong cuộc sống, khi Chúa chỉ mang gánh nặng của bạn! Ngài sẽ ban cho bạn nhiều hơn là bạn cần nữa).

Phần kết luận:

Rutơ đã không lo lắng gì khi nàng ở trong đồng ruộng của ân điển. Chẳng ai làm cho nàng bối rối, không một người nào ngăn trở nàng. Nàng đã yên nghỉ khi nàng mệt nhọc. Nàng đã ăn khi thấy đói. Nàng đã uống khi thấy khát. Từng nhu cần đã được Bôô làm cho vui thỏa. Quí bạn ơi, khi bạn được cứu và mót lúa trong đồng ruộng ân điển của Chúa, bạn sẽ tìm được mọi sự bạn có cần. Có phải bạn đang ở trong đồng ruộng ấy không? Có phải bạn đang mót lúa trong ruộng ấy? Bạn có muốn mót lúa trong ruộng ấy không? Nếu muốn, vẫn có dư dật ở chung quanh cánh đồng ân điển do Bôô thiên thượng làm chủ. Nếu bạn cần ân điển, bạn hãy đến với Ngài. Trong sự hiện diện của Ngài, bạn sẽ tìm được mọi sự mà bạn từng có cần!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by