You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 3:3

Ru-tơ 3:3


By admin - Posted on 25 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 3.3
SẴN SÀNG GẶP CHÚA

Phần giới thiệu:

Lên tới điểm nầy, mối quan hệ của Rutơ với Bôô là mối quan hệ của chủ và tớ. Nàng đang mót lúa trong đồng ruộng của ông, và ông đối đãi nàng rất tử tế, nhưng mối quan hệ chưa phải là mối quan hệ mà mỗi người trong số họ mong muốn có. Suốt cả mùa gặt ấy, Rutơ đã tạm bằng lòng với việc bước vào đồng ruộng của Bôô mà mót lúa. Bôô đã làm mọi sự trong quyền hạn của mình làm cho Rutơ biết rằng ông muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn với nàng. Ông đã làm trổi hơn mọi sự mà luật pháp đòi hỏi nơi ông. Ông làm hết sức mình để đến với Rutơ và muốn trở thành một nguồn phước cho đời sống của nàng. Nếu mối quan hệ cứ theo đà nầy mà tới nữa, thì hành động kế đó phải thuộc về nàng. Những câu nầy đang nói tới các chi tiết của việc tìm cách đưa mối quan hệ của họ lên cấp độ kế đó. Những câu nầy cho chúng ta biết thể nào Rutơ đã đến đặt mình nằm dưới chơn của Bôô.

Có nhiều người trong thế giới của chúng ta, họ xưng nhận một mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus Christ. Họ nói họ đã được cứu và họ bước vào đồng ruộng của Ngài vào dịp mót một ít lúa của Ngài ở đây, ở kia, bây giờ và khi ấy. Có nhiều người trong tình huống nầy, họ cảm thấy rằng mối quan hệ của họ với Chúa Jêsus cứ trì trệ mãi chẳng tấn tới như nó đáng phải có. Trong suốt thời gian ấy, Chúa Jêsus đã làm mọi sự trong quyền phép của Ngài để khiến cho bạn nhìn biết rằng Ngài muốn có một mối quan hệ sâu sắc, gần gũi, không thay đổi với bạn. Rốt lại, Ngài đã chịu chết vì bạn. Nếu bạn đã được cứu, Ngài kêu gọi bạn đến với chính mình Ngài theo cách riêng. Nếu bạn đã được cứu, Ngài đang sống ở trong lòng bạn ngay bây giờ trong Thân Vị của Đức Thánh Linh. Ngài muốn bạn sống gần gũi với Ngài và đã làm mọi sự Ngài có thể để biến mọi sự ấy thành một thực tại trong đời sống của bạn. Tuy nhiên, trước khi mọi sự ấy trở thành một thực tại đối với bạn, bạn sẽ phải thực hiện hành động kế tiếp. Tôi sẽ nhắc một lần nữa rằng bạn chỉ phải sống gần gũi với Chúa y như bạn muốn như thế! Tôi cũng sẽ nhắc cho bạn nhớ rằng có một chỗ dành cho bạn tại nơi chơn của Ngài.

Trước khi Rutơ có thể tìm được sự cứu giúp mà nàng có cần từ phía Bôô, nàng phải thực hiện những sự chuẩn bị thích ứng cho sự gặp gỡ ấy. Các câu nầy nói chi tiết những sự chuẩn bị mà nàng cần phải thực hiện hầu cho nàng có thể thấy được chính bản thân mình tại nơi chơn của Bôô. Khi chúng ta xem xét những điều Rutơ đã làm để gặp gỡ Bôô, chúng ta thấy một số điểm tương tự với những gì chúng ta cần phải làm nếu chúng ta muốn nhìn thấy chính mình tại nơi bệ chơn của Chúa Jêsus! Hãy chú ý những gì Naômi truyền cho Rutơ phải lo làm.

Những câu nầy cho chúng ta biết mọi sự làm thế nào để nhìn thấy chính mình tại nơi đó, tại nơi bệ chơn của Ngài, trong chỗ phước hạnh, sự gần gũi và quyền phép ấy. Nếu bạn muốn đến gần bệ chơn của Ngài; nếu bạn muốn nhìn biết Ngài, sự hiện diện và quyền phép của Ngài; thế thì những lẽ thật chứa trong những câu nầy sẽ giúp cho bạn bắt đầu biến điều đó thành một thực tại trong đời sống của bạn. Những lẽ thật nầy, nếu được tin theo và thực hiện đầy đủ, sẽ khiến cho bạn tìm gặp chính mình trong chỗ của bạn nơi bệ chơn của Ngài. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ trong một phút về tư tưởng nầy: Sẵn sàng gặp gỡ Chúa.

I. ĐÒI HỎI SỰ THANH SẠCH CỦA RUTƠ

Bước đầu tiên cho Rutơ là phải thanh sạch như nàng có thể. (Minh họa: Một chút vệ sinh cá nhân!) Trước khi người tín đồ có thể đến gần chơn của Chúa Jêsus, phải có một thời kỳ làm thanh sạch về mặt cá nhân. Cần phải xem xét lại cuộc sống và bất cứ điều chi làm đẹp lòng Chúa, ấy là cần phải xưng tội, ăn năn và bỏ đi, I Giăng 1.9. (Minh họa: phương pháp của Đức Chúa Trời trong việc xử lý với tội lỗi - Châm ngôn 28.13). (Minh họa: Thi thiên 32.5 - David xử lý với tội lỗi của ông - những chỗ ông thấy thiếu sót; sự quá phạm của ông - những lúc mà ông đã bằng lòng bước qua những đường biên của Đức Chúa Trời; và những điều trái đạo lý của ông - bổn tánh ông có khuynh hướng chìu theo điều ác. Ông thực thi mọi bước cần thiết để được thanh sạch mà đến gần Chúa). (Minh họa: Tự nhiên về phần thuộc thể, về thuộc linh hay về tâm trí, Minh họa: Galati 5.19-21).

II. ĐÒI HỎI SỰ NÊN THÁNH CỦA RUTƠ

Rutơ tự xức dầu cho mình. Điều nầy đã được truyền cho Rutơ phải xức lấy thứ chi thơm tho. Rốt lại, nàng phải thu thút một người chồng và nàng cần phải được thơm tho! (Minh họa: Người tín đồ phải trở thành một mùi hương trong hai lỗ mũi của Chúa nữa. Nếu chúng ta mong thấy mình có mặt nơi bệ chơn của Ngài, tận hưởng thứ tốt nhứt mà Ngài dành cho chúng ta, thế thì chúng ta cần phải sống một đời sống khi đến trước mặt Chúa thì giống như một mùi hương thơm tho, II Côrinhtô 2.15). (Minh họa: Việc xức dầu cũng cũng được sử dụng để biệt riêng nhiều thứ cho sự thờ phượng đặc biệt. Nghĩa là, những đồ dùng ở trong Đền Thờ; thầy tế lễ, các vị vua, I Samuên 16, v.v…) (Minh họa: Dân sự của Đức Chúa Trời cần phải tự biệt riêng ra đối với từng sự tiếp cận xấu, II Côrinhtô 6.17).

III. ĐÒI HỎI TRANG PHỤC CỦA RUTƠ

Rutơ không phải mặc loại trang phục thường nhật của nàng. Không phải loại quần áo đi mót lúa của nàng, nhưng là thứ tốt đẹp nhứt ở đây. Bạn thấy đấy, Rutơ đã bước vào xứ Israel ăn mặc áo xống của kẻ góa bụa. Nàng đã mót lúa mấy tháng trời với quần áo của thợ gặt. Còn bây giờ, nàng được truyền cho phải mặc lấy trang phục của một phụ nữ. Nàng đang theo đuổi một người chồng và nàng cần phải ăn mặc sao cho xứng hiệp! (Minh họa: Cơ đốc nhân cũng có một loại trang phục nữa! Người ta sẽ bực bội khi bạn đi nói về lối ăn mặc của họ, tuy nhiên điều đó rất quan trọng! Cơ đốc nhân được dạy cho phải ăn mặc sao cho thật giản dị, I Timôthê 2.9. Trong khi phần chú trọng ở đây dành cho Rutơ là nhắm vào trang phục ở bề ngoài, tôi nghĩ phần chú trọng cho bạn và tôi thì nhắm vào loại trang phục bề trong của linh hồn. Đức Chúa Trời thực sự có một loại trang phục cho con cái của Ngài - Côlôse 3.1-11; Rôma 13.11-14. Trong ánh sáng của điều nầy, bạn ăn mặc sao cho thích ứng đây?)

IV. ĐÒI HỎI SỰ HẾT LÒNG CỦA RUTƠ

Kế đó, Rutơ được truyền cho phải rời khỏi chỗ mà nàng đang cư ngụ rồi "đi xuống sân đạp lúa". Nếu nàng sẽ phải đặt mình nghỉ tại nơi chơn của Bôô, nàng sẽ phải hết lòng đủ với ý tưởng rời khỏi nơi mình sinh sống để đến nơi ông đang hiện diện. (Minh họa: Cũng thực như thế trong cách ăn ở của chúng ta với Chúa Jêsus. Nhiều lần Ngài ở đàng kia và chúng ta đang ở bên nầy. Ngài kêu gọi chúng ta, song giống như cô dâu của Solomon, chúng ta từ chối không đến nơi Ngài hiện diện, Nhã ca 5.2-8. Hãy lắng nghe thể nào Ngài kêu gọi chúng ta đến với Ngài, Khải huyền 3.20! Cho tới chừng nào chúng ta hết lòng muốn đi theo Ngài bất chấp cái giá của nổ lực, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy mình đang tận hưởng ơn phước tốt nhứt của Ngài!)

V. ĐÒI HỎI CÁCH XỬ SỰ CỦA RUTƠ

Ở câu 4 Naômi căn dặn Rutơ phải đợi cho tới khi Bôô ở một mình và đã hoàn tất xong việc chung của ông trước khi nàng đến gần ông với lời thỉnh cầu của nàng. Đây chẳng phải là bối cảnh công khai, đây phải là một sự gặp gỡ riêng tư. Nói cách khác, nàng không phải thực hiện cuộc gặp ở chỗ công cộng mà phải biết ông đang ở chỗ nào. Nàng cần phải chờ đợi cho tới chừng nàng có thể gặp gỡ ông theo cách riêng. (Minh họa: Mặc dù kinh nghiệm thờ phượng chung của chúng ta diễn ra ở bối cảnh công cộng, từng thánh đồ của Đức Chúa Trời trong phòng nhóm nầy phải phát triển một thì giờ riêng tư, tương giao mật thiết và thờ phượng với Chúa Jêsus. Cho tới chừng nào bạn học biết sử dụng thì giờ với Chúa Jêsus, một mình thôi, bạn sẽ không bao giờ học biết thờ phượng đâu! Bạn sẽ không bao giờ thấy mình đang ở nơi bệ chơn của Ngài cho tới chừng nào bạn học biết đến tại đó theo cách riêng tư! Hãy chú ý David đã nói gì về vấn đề nầy, Thi thiên 63.6; Thi thiên 138.2. Chúa Jêsus đã phán Đức Chúa Cha đang tìm kiếm hạng người nào sẽ chịu thờ lạy Ngài, Giăng 4.23-24. Nếu bạn phải đánh giá sự thờ phượng của mình, cách ăn ở tin kính và cá nhân của bạn với Đức Chúa Jêsus Christ phải ở trên cấp độ tính từ 1 đến 10, cấp độ ấy rơi vào thứ bực nào?)

Phần kết luận:

Có phải bạn sẵn sàng cho một sự đồng đi mật thiết, gần gũi hơn nữa với Đức Chúa Jêsus Christ không? Nếu đã, thế thì tôi thách bạn phải thực hiện những sự chuẩn bị sao cho phải lẽ. Khi bạn sửa soạn để gặp Ngài, Ngài đang đứng đấy sẵn sàng để đón bạn đó, Giacơ 4.8!

Tôi muốn nhắc cho bạn nhớ một lần nữa, bạn đang ở gần Chúa Jêsus theo như bạn mong muốn được ở gần! Nếu bạn đã được cứu và đang phấn đấu trong cách ăn của mình với Ngài, hãy đánh giá đời sống mình và thực hiện mọi sự điều chỉnh cần thiết hầu cho bạn sẽ được đến gần Ngài. Nếu bạn chưa nhìn biết Ngài là Cứu Chúa riêng của mình, tôi nài mời bạn hãy đến với Ngài và tin cậy Ngài với sự hết lòng của linh hồn đời đời của bạn.

Bất chấp bạn là ai hay bạn đang sống ở đâu trong sự bạn đồng đi với Chúa, hôm nay là cơ hội của bạn để bắt đầu quá trình khiến cuộc sống đó đáng sống cho sự vinh hiển của Chúa!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by