You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 2:21-23

Ru-tơ 2:21-23


By admin - Posted on 25 October 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 2.21-23
Ở TRONG CÁNH ĐỒNG ÂN ĐIỂN

Phần giới thiệu.

Rutơ đang mót lúa trong đồng ruộng của Bôô, đang khi ở đó nàng mót nhiều lúa hơn là nàng có thể kiếm được. Nàng cũng cuốn hút được ánh mắt của người chủ ruộng giàu có, một người có tên là Bôô. Ông làm nhiều việc cho nàng để nàng rời khỏi đồng ruộng của ông với đủ lúa để nuôi bản thân cùng mẹ chồng nàng trong hoặc hơn một tuần lễ! Nàng cũng rời khỏi ruộng ấy với những lời dặn dò của Bôô. Bạn thấy đấy, người nầy đem lòng yêu thương Rutơ và ông đã quyết phải hiểu biết nàng nhiều hơn nữa. Trước khi nàng rời khỏi đó, Bôô đã mời nàng ở lại đồng ruộng mình cho tới khi mùa gặt đã qua. Ông muốn chăm sóc cho Rutơ và nhìn thấy nàng có mọi sự  cần thiết và thêm nữa! Ông muốn trở thành nguồn phước cho đời sống của nàng.

Tôi sẽ nhắc cho bạn nhớ rằng Bôô là một hình ảnh nói tới Đức Chúa Jêsus Christ. Trong mấy câu Kinh Thánh nầy, chúng ta nhìn thấy một hình ảnh thể nào Chúa làm việc với dân sự Ngài và thể nào dân sự Ngài sẽ đáp ứng lại với Ngài. Bạn thấy đấy, giống như Bôô, Chúa Jêsus có cả một cánh đồng ân điển và Ngài muốn chúng ta nên ở lại trong đó. Nếu chúng ta ở trong cánh đồng của ân điển, Ngài muốn thấy qua đó chúng ta nhận lãnh mọi sự chúng ta có cần và còn thêm nhiều nữa. Cho phép tôi chỉ ra những ơn phước lớn lao được chứa trong mấy câu Kinh Thánh nầy. Tôi muốn dành một vài phút để giảng về đề tài Ở Trong Cánh Đồng Ân Điển.

I. RUTƠ ĐƯỢC MỜI Ở LẠI (câu 21)

A. Đây là lời mời riêng tư - "Người cũng có nói cùng tôi rằng" - Bôô chú ý tới Rutơ như một cá nhân. Ông muốn tìm hiểu nàng rõ hơn. Ông quan tâm đến nàng. (Lưu ý: Đức Chúa Jêsus Christ là một Cứu Chúa riêng tư! Ngài chú ý đến mối quan hệ cá nhân với mỗi một người chúng ta, Rôma 10.13. Ngài chú ý đến chúng ta theo cách riêng. Ngài muốn sự tương giao của chúng ta với Ngài phải là một mối tương giao thật mật thiết, Giăng 15.5-6. Minh họa: Khải huyền 3.20).

B. Đây là lời mời rất chi tiết - Bôô bảo nàng đúng những gì nàng cần phải làm: "Hãy ở cùng các đầy tớ ta". Ông chẳng tỏ ra thắc mắc nào trước những gì ông mong đợi từ Rutơ. (Lưu ý: Với Chúa Jêsus cũng một thể ấy. Ông muốn chúng ta phải sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài, ở trong Ngài, Giăng 15.4; 15.15-16). (Lưu ý: Chúa Jêsus không muốn dân sự của Ngài mót lúa trong ruộng của Ngài ngày nầy rồi ở ruộng khác ngày kia. Ngài muốn chúng ta phải sống trong mối quan hệ thường trực. Một mối quan hệ được trưởng dưỡng liên tục. Một mối quan hệ đòi hỏi Ngài phải hiện hữu. Ngài muốn phải có một sự khát khao ở trong lòng dành cho Ngài, Thi thiên 42.1-2).

C. Đây là lời mời đầy hứa hẹn - "cho đến chừng làm xong hết mùa gặt". Bôô muốn Rutơ phải biết rõ nàng được mời mót lúa trong ruộng của ông cho tới chừng nào lúa đã thu hoạch hết. Điều nầy hứa hẹn với nàng rằng nàng sẽ tận hưởng sự dư dật cho tới chừng hết mùa gặt. (Lưu ý: Mối quan hệ mà Chúa Jêsus muốn có với con cái của Ngài không phải là tình huống ngắn hạn! Ngài muốn chúng ta ở trong đồng ruộng của Ngài cho tới chừng nào mọi thu thoạch của Ngài đã kết thúc. Đấy là lý do tại sao Ngài hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ chẳng hề lìa khỏi chúng ta, Hêbơrơ 13.5. Đấy là lý do tại sao Ngài hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ không xua chúng ta đi, Giăng 6.37). (Lưu ý: Người nào bước vào loại quan hệ nầy với Chúa Jêsus sẽ thấy họ đang ở trong cách đồng phì nhiều của ân điển, ở đó sự hiện diện và ơn phước của Ngài là dư dật và rất thực! Ơn phước của Ngài không dễ gì tìm được, không nên bỏ qua, nhưng chúng có thể thường trực giống như Sao Bắc Đẩu vậy!)

II. RUTƠ ĐƯỢC DẶN DÒ PHẢI Ở LẠI (câu 22)

A. Bản chất của đồng ruộng - Rutơ được truyền cho biết việc ở lại ấy là "lấy làm phải". Đây là ruộng tốt! Đây là ruộng tốt, câu 17. Đây là ruộng kết quả, Chương 2; đây là thửa ruộng đầy hứa hẹn, câu 21. Điều nầy nói tới chất lượng của đồng ruộng! (Lưu ý: Ruộng ân điển mà Chúa Jêsus mong chúng ta phải ở trong đó là thửa ruộng có chất lượng tốt nhứt. Ở lại với Ngài sẽ tạo ra bông trái của ảnh tượng Ngài trong đời sống của bạn, Rôma 8.29. Mót lúa ở bất kỳ thửa ruộng nào khác đều dẫn tới sự hủy diệt và sự chết, Châm ngôn 16.25. Chất lượng đồng ruộng của Chúa đúng là một ruộng tốt. Đây là thửa ruộng tốt nhứt. Đối với người nào đến mót lúa ở đó và nếm lấy bông lúa ở đó sẽ không bao giờ nghĩ tới việc mót ở đâu khác nữa. Khi bạn có mọi sự mà Chúa Jêsus hiến cho, tại sao bạn còn nghĩ đến ruộng khác nữa mà chi?)

B. Sự trọn vẹn của thửa ruộng - Rutơ tìm được thứa ăn nhiều hơn khi nàng cứ ở trong ruộng của Bôô. Nàng đã tìm được bình an, an ninh, an toàn, hy vọng, sự tươi mới, các mối quan hệ, sự trông cậy, hứa hẹn, nhơn từ, rộng rãi và phước hạnh, 2.9-17. Điều nầy nói tới số lượng của đồng ruộng. (Lưu ý: Khi bạn mót lúa trong ruộng của Chúa Jêsus và quyết định bạn sẽ ở lại đó qua những thời kỳ dư dật cũng như những thời kỳ mót lúa, bạn sẽ thấy rằng ruộng của Ngài chứa mọi sự bạn có cần để nâng đỡ bạn trải qua các thời kỳ). (Lưu ý: Có phải Chúa Jêsus là mọi sự bạn cần đến chăng? Bấy nhiêu chưa phải là đủ đâu! Có phải Chúa Jêsus là mọi sự bạn mong muốn không? Đấy cũng chưa phải là đủ đâu! Ngài muốn chúng ta phải đạt tới chỗ mà Chúa Jêsus là mọi sự chúng ta có, Hêbơrơ 13.5b! Phaolô đã nói tới điều nầy rất là hay, Philíp 1.21. Bạn đang ở đâu trong tiến trình đó?) Khi chúng ta đến với chỗ mà ở đó Chúa Jêsus là mọi sự chúng ta có, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có mọi sự mà chúng ta muốn và mọi sự mà chúng ta cần nữa. Ngài hiến sự trọn vẹn cho hết thảy những ai đang mót lúa trong đồng ruộng của Ngài, Philíp 4.11-13.

C. Bạn bè trong đồng ruộng - Khi Rutơ còn mót lúa trong ruộng của Bôô, nàng đã có mối quan hệ quí báu với các người ở trong ruộng đó, 2.4-7; 9; với những tớ gái trong thửa ruộng, 2.8, 22; và với bản chân của chủ ruộng, là Bôô nữa, 2.7-18. (Lưu ý: Khi chúng ta học biết ở lại trong ruộng của Chúa, chúng ta cũng được đặc ân bước vào một số quan hệ vinh hiển nữa. Thứ nhứt, có mối quan hệ với dân sự của Đức Chúa Trời! Mối tương giao của chúng ta với nhau rất là quí báu! Chúng ta là một thân, I Côrinhtô 12.12-27. Chúng ta là chi thể của mối tương giao, I Giăng 1.3. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì dân sự của Ngài! Họ rất là quí báu! Thứ hai, chúng ta có mối tương giao với Chủ của đồng ruộng, là Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là mối quan hệ rất mật thiết, I Giăng 1.3, Giăng 15.5. Đây là mối quan hệ rất thường trực, Giăng 6.37; 14.16. Các mối quan hệ trong đồng ruộng của Ngài rất là quí báu, lời lẽ không mô tả hết được!)

III. RUTƠ CÓ KHUYNH HƯỚNG MUỐN Ở LẠI (câu 23)

A. Một công việc liên tục thuộc về nàng - Rutơ đã bước vào đồng ruộng đó mỗi ngày và đã trung tín mót lúa cho tới chừng mùa gặt kết thúc. (Lưu ý: Đấy là những gì Chúa Jêsus mong muốn tất cả dân sự Ngài phải lo làm! Ngài muốn chúng ta trung tín mót lúa trong đồng ruộng của Ngài từng ngày một! Ngài muốn dân sự Ngài phải tận hiến, và thường trực mót lúa trong ruộng của Ngài, bày tỏ ra ý chỉ của Ngài cho tới khi Ngài đến. Minh họa: Êphêsô 2.8-10).

B. Một công việc trọn vẹn thuộc về nàng - Nàng rất bền đỗ và tận hiến cho tới khi nào công việc hoàn tất. (Lưu ý: Chúa muốn dân sự Ngài cứ tiếp tục trong công tác thu hoạch mùa màng cho tới chừng Ngài kết thúc mọi vụ mùa. Ngài đang tìm kiếm người nào khởi sự, mót và hoàn tất cho thật giỏi. Tôi muốn nói những điều mà Phaolô đã nói khi ông đến mức cuối của cuộc hành trình, II Timôthê 4.6-8).

C. Một công tác được thánh hóa thuộc về nàng - Câu nầy cho chúng ta biết nàng "ở nhà của bà gia mình". Nàng là một góa phụ còn trẻ tuổi, xinh đẹp. Ánh mắt của Bôô đã vương phải nàng, và có lẽ nàng cũng đã làm cho ánh mắt của nhiều người đàn ông ở Bếtlêhem phải để ý đến. Nàng vẫn ăn ở trong sự ngay thẳng và đã gìn giữ sự trong sạch của mình qua những ngày tháng khó khăn, cô độc đó. Điều nầy nói tới bản chất của Rutơ! Nàng bằng lòng đem thân mình chịu đựng trước đồng ruộng, tương lai, gia đình và niềm tin mới của mình. Khi bằng lòng như thế, nàng đang nêu gương cho bạn và tôi đấy. (Lưu ý: Khi chúng ta mót lúa, chúng ta cần phải trung tín làm theo ý chỉ của Ngài lúc chúng ta trải qua đời nầy. Có phải bạn đang trung tín như thế không? Chúng ta cũng cần phải bước đi trong sự ngay thẳng. Chúng ta cần phải giữ cho đời sống mình được thanh sạch và sống trong sự Chúa đẹp lòng và sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài muốn dân sự của Ngài phải sống thật thánh khiết, I Phierơ 1.16. Có nhiều người họ cần phải đến trước mặt Ngài và tỏ ra sự đầu phục mới mẻ để theo ý chỉ của Ngài, cứ mót lúa trong đồng ruộng ân điển cho tới khi nào mùa gặt đã qua!)

Phần kết luận:

Rutơ tự phó thác mình cứ ở lại trong đồng ruộng của Bôô. Nàng không đi từ ruộng nầy sang ruộng khác, nhưng nàng cứ ổn định rồi lao động trong đồng ruộng của ân điển. Tôi muốn dân sự của Đức Chúa Trời có thể nắm bắt được khải tượng về sự thực ấy hôm nay! Có rất nhiều người trong số dân sự của Đức Chúa Trời đang phiêu bạt đó đây, mót lúa hết ruộng nầy đến ruộng kia. Chúng ta phải quyết định ở trong lòng rằng, đối với Đức Chúa Trời chúng ta sẽ hầu việc Ngài rồi mót lúa trong ruộng của Ngài cho tới khi Ngài đến đón chúng ta.

Nếu bạn chưa được cứu, tôi mời bạn hãy bước vào đồng ruộng của ân điển bởi đức tin. Ngài sẽ cứu bạn ngay hôm nay nếu bạn chịu đến. Nếu bạn đã được cứu và đã sai lạc ra khỏi thửa ruộng của Ngài, tôi mới bạn quay trở lại, có sự dư dật cho bạn để mót ở đây. Nếu bạn chịu làm hết sức mình với sự bền dỗ và trung tín, tôi khuyên bạn nên ráng mà vác lấy. Tôi đã đọc quyển sách và quyển sách ấy không dài lắm đâu, cho tới chừng mùa gặt đã qua và chúng ta được gọi đến với ngôi nhà lớn kia.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by