You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 4:1-17

Ru-tơ 4:1-17


By admin - Posted on 25 October 2009

Rutơ 4.1-17
ĐƯỢC CHUỘC!
TÔI ƯA THUẬT LẠI VIỆC ẤY DƯỜNG BAO!

Phần giới thiệu: Quyển sách nhỏ Rutơ bắt đầu với một loạt tai vạ. Ở chương 1, có đơn đói kém, có một gia đình tái phạm, có ba đám tang, có sợ hãi rất lớn và có lời tạm biệt sau cùng. Chúng ta được giới thiệu ở chương 1, một góa phụ trẻ có tên là Rutơ. Nàng xuất thân từ xứ Môáp. Vì lẽ đó, nàng là một phụ nữ đang ở dưới sự rủa sả, Phục truyền luật lệ ký 23.3. Chắc chắn nàng ra đời trong tình trạng thờ lạy hình tượng. Tuy nhiên, bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời, nàng lập gia đình trong một gia đình người Do thái. Những người nầy, mặc dù họ sống trong sự tái phạm, họ cũng đã giới thiệu cho thiếu nữ Rutơ biết về Đức Giêhôva. Rutơ, sau cái chết của chồng, đã theo bà gia mình là Naômi về lại xứ Israel. Ở đó, họ tiến hành cố gắng và thiết lập cuộc sống tốt nhứt y như họ có thể, 2.2.

Tiểu đoạn Kinh Thánh đầu tiên nầy nói về Rutơ là một bối cảnh thật đáng buồn. Bối cảnh ấy trình bày thật chi tiết đúng những gì xảy ra trong những đời sống đã sống ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời! Cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời đã có những chương trình để cứu giúp cho Naômi và Rutơ!

Vì chồng của họ đã chết mất, hai phụ nữ nầy chẳng có phương thức gì để khiếu nại về đất đai của gia đình. Bạn thấy đấy, khi con cái Israel bước vào rồi chiếm lấy xứ Canaan, đất đai đã được phân chia theo 12 chi phái. Trong sự phân chia nầy, đất đai đã được phân chia theo các gia đình. Không một ai được phép bán đất ra ngoài chi phái của họ. Trong trường hợp khó khăn về tài chính, một người buộc phải thế chấp đất của mình. Trong trường hợp nầy, người mất hết mọi quyền hạn đối với mảnh đất cho tới chừng nào nó được chuộc lại bằng cách thanh toán tiền thế chấp, hay cho tới Năm Hân Hỉ, khi mọi khoản nợ đã được xóa sạch rồi. Hiển nhiên, đây là những gì đã xảy ra cho phần đất thuộc về Êlimêléc. Là nữ giới, Naômi và Rutơ chẳng có phương thế nào để thu hồi lại phần đất đã từng thuộc về chồng của họ. Cảm tạ Chúa, chỗ nào con người xuôi tay, thì Đức Chúa Trời đắc thắng! Mặc dù hai phụ nữ nầy đang sống trong sự bất lực, Đức Chúa Trời đã lập rồi điều khoản dành cho họ.

Đây là chỗ mà luật Người Bà Con Có Quyền Chuộc bước vào bối cảnh. Người Bà Con Có Quyền Chuộc là một người bà con lo bảo hộ các thành viên trong gia đình đang lâm cảnh có cần. Có ba việc mà Người Bà Con Có Quyền Chuộc có thể chuộc lấy hay mua lại.

1. Một người bà con bị bán đi làm nô lệ - Lêvi ký  25.47-49.

2. Bảo vệ dòng giống gia đình bằng cách cưới vợ góa của người bà con đã quá cố và cung ứng cho người kế tự phần của cải của gia đình – Phục truyền luật lệ ký 25.5-6. Con cái sanh ra từ mối liên hiệp đó được coi là dòng dõi của người quá cố.

3. Đất đai đã đoạn mãi ngoài gia đình - Lêvi ký  25.25.

Để chống lại tai vạ cùng những thử thách nầy, chúng ta được giới thiệu cho biết có một người tên là Bôô. Ông là người bà con gần với người chồng quá cố của Naômi. Trong quyển sách ngắn ngủi, song đầy quyền lực như thế nầy, chúng ta cần phải quan sát người bà con có quyền chuộc hành động vì ích cho hai goá phụ đáng thương nầy. Ông bằng lòng thực thi các quyền hạn và bổn phận của người bà con có quyền chuộc. Ông tạo ra sự khác biệt trong đời sống của họ rồi giới thiệu cho chúng ta thấy một bức tranh rất cảm động nói tới Đấng Bà Con Có Quyền Chuộc là Chúa Jêsus. Với trình tự để một người trở thành người bà con có quyền chuộc, ông phải có ba đức tính:

1. Ông phải là một người bà con gần.
2. Ông phải bằng lòng chuộc.
3. Ông phải có khả năng chuộc.

Bôô đã thỏa đủ hết thảy những đòi hỏi nầy. Và, như chúng ta sẽ thấy, cũng một thể ấy với Chúa Jêsus, là Đấng Cứu Chuộc thiên thượng của chúng ta!

Chúng ta hãy tập trung vào một vài biến cố trong quyển sách nhỏ diệu kỳ nầy khi chúng ta suy gẫm về ý tưởng Được Chuộc! Tôi ưa thuật lại việc ấy dường bao!

I. BÔÔ CÓ QUYỀN CHUỘC (câu 4)

A. Ông có quyền như một thành viên trong gia đình - (quyền của ông tính theo gia phổ) – Người bà con có quyền chuộc nầy phải là bà con gần với người đang trong hoàn cảnh có cần. Bôô đã thỏa bổn phận nầy, 2.1; 2.20; 4.4. Khi ông là người bà con có quyền chuộc, Bôô có từng quyền hạn để can thiệp cho hai phụ nữ nầy.

(Minh họa: Chúa Jêsus, Đấng bà con có quyền chuộc của chúng ta sở hữu quyền hạn nầy vì ích cho tội nhân. Tại sao? Vì Ngài là bà con gần với chúng ta: cách đây 2.000 năm, tại chính thị trấn nhỏ bé Bếtlêhem ấy, Chúa Jêsus, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, đã nói lời tạm biệt với Đức Chúa Cha ở trên trời mà đến với trần gian nầy, không phải để sống như một Đức Chúa Trời giữa vòng loài người, mà ra đời như một con người, Giăng 1.1; 14; Phil. 2.5-8. Là thành viên trong gia đình con người, Chúa Jêsus vốn có quyền trở thành Đấng Cứu Chuộc của chúng ta!)

(Minh họa: Lưu ý: Đã có một người bà con còn gần hơn Bôô, 4.3-6. Tuy nhiên, ông ta đã từ chối không thực thi bổn phận mình như một người có quyền chuộc vì ông ta không muốn lấy Rutơ làm vợ! Ông ta biết rõ nàng là một phụ nữ bị rủa sả xuất thân từ một dân bị rủa sả. Ông ta biết rõ nàng chẳng có một điều chi tuyệt đối để hiến cho ông. Rốt lại, nàng rất đáng thương! Người nầy vốn có quyền, song ông ta không chịu thực hiện công việc!

Cũng một thể ấy với nhân loại. Có nhiều việc khác ở chung quanh chúng ta hứa hẹn sự cứu chuộc. Những việc như luật pháp và tôn giáo, nhưng những thứ nầy không hề cứu được! Chúng rất vô quyền không cứu được kẻ bất lực! Khi luật pháp nhìn thấy hạng tội nhân, nó chỉ thổi phồng những sự bất toàn của chúng ta. Khi tôn giáo nhìn thấy tội nhân, nó chỉ nhìn chúng ta để xem coi chúng ta có thể cung ứng gì cho nó. Nó cũng không thể cứu chuộc được!

Mặt khác, Bôô vốn biết rõ Rutơ là ai, 2.6. Ông ta vốn biết rõ quá khứ của nàng. Ông biết rõ tình trạng của nàng. Ông biết rõ những gì nàng phải cung hiến. Ông biết rõ về sự rủa sả đã có trên dân tộc nàng. Tuy nhiên, ông không quan tâm! Bạn thấy đấy, không như người bà con gần kia, Bôô vốn ưa thích Rutơ! Hãy xem lại bảng gia phổ của ông ấy, 4.21; Mathiơ 1.5. Khi bạn nhìn vào những việc ấy, thì rõ ràng là Bôô chẳng quan tâm đến việc làm ô nhục cơ nghiệp mình, mẹ ruột của ông là một người đàn bà có tì tích ô uế rồi. Mẹ của ông là kỵ nữ Raháp, Giôsuê 2!

Cũng một thể ấy với Bôô thiên thượng của chúng ta! Mẹ ruột của Ngài là một tội nhân bình thường! Vì lẽ đó, Ngài có lòng thương xót trên kẻ bị hư mất. Luật pháp đưa ra những đòi hỏi mà chúng ta không bao giờ thỏa mãn được. Tôn giáo hứa hẹn, song nó chẳng cứu được ai. Còn Chúa Jêsus, Ngài cung ứng những gì chúng ta có cần, một cách rời rộng và trọn vẹn!)

B. Quyền hạn của ông là một người có đức tin - (Quyền của ông theo luật pháp) - Lý do khác Bôô đã làm những gì ông đã làm là vì luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi việc làm ấy. Rõ ràng, từ việc đọc quyển sách nầy, Bôô là một con người rất tin kính. Ao ước của ông là thể hiện ra ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ông là con người của đức tin.

(Minh họa: Một lần nữa trong sách nầy, ông phác họa ra Chúa Jêsus là Đấng đã đến với trần gian nầy bằng lòng gánh lấy chỗ của tội nhân trên thập tự giá. Có phải Ngài bằng lòng không? Không! Nhưng, trong đại sảnh vinh hiển đầy những mưu luận, trước khi những con dấu bằng bùn đất được hình thành, Ba Ngôi Đức Chúa Trời vốn biết rõ sẽ có một ngày khi cả thế gian đều cần đến một Đấng cứu chuộc. Khi lời kêu gọi được đưa ra: "Ai sẽ đi cho chúng ta?" Đức Chúa Jêsus Christ đã đáp ứng lại "Có tôi đây, xin hãy sai tôi". Khải huyền 13.8 đã ghi lại điều nầy, ở đây cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã chết rồi trong lý trí của Đức Chúa Trời trước khi sáng thế.

Bạn thấy đấy, luật pháp đòi hỏi cái chết đối với tội lỗi, Sáng thế ký 2.17; Rôma 6.23. Chúa Jêsus đã chết để Ngài có thể thanh toán đối với luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài vốn có quyền chịu chết trong chỗ của chúng ta vì Ngài là gia đình và vì Ngài làm phu phỉ mọi đòi hỏi của luật pháp!)

I. Bôô có quyền chuộc
II. BÔÔ VỐN CÓ QUYẾT TÂM MUỐN CHUỘC (các câu 4-9)

A. Ước ao của ông về phần việc - Naômi biết rõ Bôô là người bà con gần, khi ấy bà dạy cho Rutơ phải đến gặp ông và lấy mền ông mà đắp trên người. Đây là cách hỏi han của người đàn bà đối với người đàn ông muốn thực thi các bổn phận của người bà con có quyền chuộc đối cùng nàng. Đúng ra nàng đang đề nghị hôn nhân với Bôô. Bôô phản ứng bằng cách tỏ ra sự vui mừng khi được Rutơ chọn và bằng cách khiến cho nàng biết ông rất vui thích muốn chuộc lấy nàng và mọi cơ nghiệp của nàng.

(Minh họa: Đức Chúa Jêsus Christ không phải bị bắt buộc phải đến đồi Gôgôtha! Kinh Thánh nói rằng Ngài đi đến đó mà chẳng nói một lời, Êsai 53.7. Khi Ngài đứng trước mặt Philát, Chúa Jêsus không hề cố gắng tự biện hộ cho bản thân mình để thoát khỏi sự chết hầu đến, Giăng 18.27. Ngài ước ao sự chết đến nỗi Ngài chịu chết vì Ngài muốn trả giá sự chuộc tội cho bạn và tôi, Hêbơrơ 12.2. Sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá thuộc về bản chất sẵn lòng. Ngài đã làm thế vì Ngài muốn như thế!)

B. Sự hiến dâng của Ngài cho phần việc - 3.18 cho chúng ta biết rằng Naômi đã tin chắc rằng Bôô sẽ lo liệu công việc chuộc lấy đó. Chương 4.1-4 tỏ ra điều nầy. Khi sáng ra, Bôô đi đến cổng thành. Một nơi mà các trưởng lão nhóm lại, nơi mà những sự phán xét được lập ra và là nơi hành xử mọi công việc. Bôô đi tới đó rồi bắt đầu tiến trình chuộc lấy Rutơ. Công việc diễn ra không một điều gì có thể ngăn trở Bôô không hoàn tất sứ mệnh của mình vì ích cho Rutơ.

(Minh họa: Một lần nữa, sự tương tự giữa Bôô và Chúa Jêsus khó mà bỏ qua cho được. Kinh Thánh chỉ ra rằng Chúa Jêsus đã quyết đi lên thập tự giá rồi chịu chết, Êsai 50.7; Luca 9.51. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng Satan đã tìm cách hủy diệt Chúa chúng ta đang khi Ngài còn bước đi trên thế gian nầy, Mathiơ 2.16; Mathiơ 4.37-38. Đã có nhiều lần khác, phần việc mà Ngài đã được chỉ định, Mathiơ 4.1-11; Giăng 6.15, Giăng 18.10-11. Tuy nhiên, Chúa Jêsus chẳng để cho một việc nào trong số đó làm cho Ngài phải lạc lối. Ngài đã đến vì mục đích chịu chết vì tội lỗi, đấy chính xác là những gì Ngài được dự trù phải lo làm!)

C. Ông lo liệu công việc - 4.9 cho chúng ta biết rằng Bôô đã ở lại với phần việc cho tới chừng nào công việc đã hoàn tất. Ông có quyền nói cho các trưởng lão tại cổng thành biết rõ ông đã trả giá mua chuộc và sự cứu chuộc đã được hoàn thành! Bây giờ, mọi sự từng thuộc về gia đình của Êlimêléc nay thuộc về Bôô. Giờ đây, Rutơ không còn là goá phụ bị định cho một cuộc sống khốn khó nữa. Nàng là vợ của một người có quyền thế và giàu có!

(Minh họa: Chúa Jêsus, là Bôô thiên thượng của chúng ta, cũng ở lại với phần việc cho tới chừng nào công việc đã xong hết một cách hoàn toàn. Ở ngoài cổng thành Jerusalem, trước sự hiện diện của nhiều người chứng kiến, Ngài đã trả giá bằng cách phó sự sống Ngài trên thập tự giá vì bạn và tôi. Khi phần việc đã được hoàn tất cách trọn vẹn rồi, và Cha thiên thượng đã được thỏa mãn trọn vẹn rồi, Chúa Jêsus đã công bố dấu chấm hết của giao dịch đó, Giăng 19.30! Cảm tạ Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc đã được trả giá trọn vẹn và hoàn tất!)

I. Bôô có quyền chuộc
II. Bôô có quyết tâm muốn cứu chuộc

III. BÔÔ CÓ NHIỀU NGUỒN LỰC ĐỂ CỨU CHUỘC (các câu 9-10)

(Minh họa: Chương 2.1 nói rõ ràng Bôô là một người rất giàu có. Ông đã có nhiều nguồn lực để thể hiện sự cứu chuộc).

A. Tài nguyên đủ để mua lại tài sản của Rutơ (câu 9) - 4.9 cho chúng ta biết rằng Bôô đã mua hết các thứ thuộc về Êlimêléc, Kiliôn và Mạclôn. Nói cách khác, Bôô đã mua lại toàn bộ cơ nghiệp của gia đình nầy, mọi thứ! Hãy suy nghĩ trong một phút về Ọtba xem. Nàng ta trở lại với gia đình mình trong Chương 1. Nếu nàng ta chịu theo Naômi về lại thành Bếtlêhem, dường như là Bôô cũng sẽ chuộc luôn cả nàng nữa!

(Minh họa: Giống như gia đình mà Rutơ đã bước vào, bạn và tôi được sanh ra trong một gia đình tuột dốc thật thấp và bị bỏ ở ngoài! Bạn thấy đấy, tổ phụ chúng ta là Ađam, đã phạm tội nghịch lại Đức Giêhôva rồi đem lại sự chết, sự huỷ diệt và sự phán xét giáng trên hết thảy con cháu của ông ta. Ông ta đã để chúng ta lại với sự khốn cùng về mặt thuộc linh và không có hy vọng! Cảm tạ Đức Chúa Trời, đấy là chỗ mà Chúa Jêsus đã bước vào! Mọi sự Ađam đã đánh mất trong Vườn Êđen, Chúa Jêsus đã mua lại trên thập tự giá. Ađam đã lạc mất mối tương giao với Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã mua lại nó. Ađam đã đánh mất sự sống, Chúa Jêsus đã mua lại sự sống đó. Ađam đã đánh mất sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, sự vui mừng, phước hạnh, sự công bình v.v…; nhưng Chúa Jêsus đã mua lại từng món cho chúng ta khi Ngài bước lên thập tự giá và chịu chết cho chúng ta! Chúa Jêsus có đủ thực lực để thực hiện sự giao dịch trọng đại nầy!)

B. Tài nguyên đủ để mua Rutơ theo cách riêng (câu 10) - Bôô có đủ thực lực để khiến Rutơ trở thành vợ của mình. Ông muốn mua lại tài sản, nhưng ông cũng muốn mua luôn con người nữa!

(Chúa Jêsus cũng có đủ thực lực để mua lấy con người. Khi một tội nhân tin cậy nơi huyết đổ ra của Chúa Jêsus, tội nhân đó trở thành thành viên được chuộc trong gia đình của Đức Chúa Trời. Người ấy được mua cho đến đời đời và được thay đổi đời đời bởi huyết của Đấng Christ. Chúa Jêsus nổi tiếng về việc bắt lấy hạng tội nhân bị địa ngục trói buộc, giải cứu họ bởi ân điển của Ngài rồi biến đổi họ thành con cái của Đức Chúa Trời. Khi Ngài trả giá, Ngài mua lấy cả con người, I Côrinhtô 6.19-20; Tít 2.14. Vinh hiển quy về Đức Chúa Trời, tôi rất vui sướng khi Chúa Jêsus có khả năng "cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời", Hêbơrơ 7.25).

I. Bôô có quyền chuộc
II. Bôô có quyết tâm muốn cứu chuộc
III. Bôô có đủ tai nguyên để cứu chuộc

IV. BÔÔ CÓ NHỮNG LÝ DO ĐỂ CHUỘC (các câu 10, 13)

(Minh họa: Có lẽ có nhiều lý do cho thấy tại sao Bôô đã làm những gì ông đã làm. Tuy nhiên, khi nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh gốc, thôi thấy có hai lý do quan trọng không nên bỏ sót. Đối với Bôô, có nhiều việc trong mọi hành động của ông cho thấy ông luôn tuân giữ luật pháp, hoặc kỳ thực ông đúng là một người bà con. Ông đã có hai lý do buộc phải chuộc lấy Rutơ. Những lý do nầy cũng nói cho tấm lòng chúng ta biết tối nay).

A. Lý do ban ra tình yêu thương - 2.5; 8-13; 14-17; 3.10-15 - Tất cả các câu Kinh Thánh nầy dường như muốn chỉ ra rằng Bôô đã đem lòng yêu thương Rutơ. Ông yêu ở đây, bất chấp gia phổ của nàng. Ông yêu nàng bất chấp tình trạng nghèo khổ của nàng. Ông yêu nàng bất chấp sự thực nàng chẳng có gì để hiến cho ông trừ ra chính mình nàng. Ông yêu nàng với thứ tình yêu vô kỷ chẳng tìm kiếm điều chi khác trừ ra những sở thích tốt đẹp nhứt của nàng! Ông chăm sóc nàng và muốn chu cấp cho mọi nhu cần của nàng. Vì lẽ đó, ông bằng lòng trả giá để chuộc lấy nàng và mua lấy nàng cho bản thân ông.

(Minh họa: Đây đúng là điều đã tác động Chúa Jêsus phải làm những gì Ngài đã làm cho bạn và tôi! Ngài đã chào đời trong thế gian nầy, Ngài đã sống trong cảnh khốn khó, Ngài đã gánh chịu sự chối bỏ và xấu hổ, Ngài bước lên thập tự giá vì một lý do. Và, lý do ấy chính là tình yêu thương - Rôma 5.6-8. Ngài, cũng như Bôô, yêu thương chúng ta bất chấp mọi điều kia chúng ta có đang nghịch lại chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta bất chấp mọi sự chúng ta làm sai trái. Ngài yêu chúng ta mặc dù chúng ta bị nghèo khó đánh lấy và chúng ta chẳng có gì để hiến cho Ngài trừ ra loại đời sống bị tan vỡ và hy vọng tan rãi đi. Vì lẽ đó, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài bằng lòng trả giá chuộc tội trên thập tự giá!)

B. Lý do ban sự sống - 4.5; câu 13 cho chúng ta biết lý do khác nữa mà Bôô mong muốn lấy Rutơ làm vợ là đem sự sống lại từ trong kẻ chết. Không có người bà con có quyền chuộc, gia đình của Êlimêléc sẽ tiêu mất đi. Gia đình đó sẽ hư mất không còn trong Israel nữa. Bôô quan tâm đến gia đình đó và mong muốn bảo tồn sự sống!

(Minh họa: Đây là lý do tại sao Chúa Jêsus đã bước lên thập tự giá. Đây là lý do tại sao Ngài đã chịu khổ và chịu chết vì chúng ta! Ao ước của Ngài là muốn bắt lấy những kẻ đã chết mất trong tội lỗi, Êphêsô 2.1, và những ai đang hướng đến Địa Ngục, Thi thiên 9.17, cứu họ bởi ân điển của Ngài và đem đến sự sống từ trong kẻ chết, Giăng 5.24. Ngài mong muốn ban sự sống cho những ai đã bị bẫy trong sự chết! Đây đúng là điều mà Ngài đang làm cho từng người nào chịu tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và  Chúa của họ. Ngài cung ứng ơn cứu rỗi đầy đủ và miễn phí. Ngài tạo ra sự sống trong chỗ của sự chết. Ngài khiến cho những kẻ chết lại sống! Minh họa: Giống như Laxarơ, hạng tội nhân đã bị bẫy trong sự chết! Chúa Jêsus đến với mồ mả của họ rồi gọi đích danh họ. Khi họ nghe tiếng Ngài và đáp ứng lại, Ngài ban cho họ sự sống đời đời nhơn đức tin).

Phần kết luận: Hãy chú ý câu 13. Từ chương 2.1 cho tới chương 4.13, Bôô là trung tâm của sự chú ý. (Minh họa: Giống như Chúa Jêsus vậy!) Tuy nhiên, người thiếu nữ nghèo khó, dị giáo nầy giờ đây là cô dâu của người giàu có quyền chuộc. Nàng trở lại với tâm điểm. Giờ đây, tôi có những thứ đã thay đổi nơi Rutơ! Quyển sách nầy mở ra với một đám tang rồi kết thúc với một đám cưới! Tôi muốn bạn phải chú ý một việc cùng với tôi ngay bây giờ nè. Hãy chú ý câu 13, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết những gì về hai người nầy và mối quan hệ của họ. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng có một sự mật thiết giờ đây là khả thi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Bôô có quyền làm những gì ông không thể làm ở 3.10-14. Bây giờ, Bôô có quyền bồng lấy Rutơ trong vòng tay của mình và yêu thương nàng. Bạn thấy đấy, mọi hàng rào từng ở giữa họ đã được dời đi cả thảy! Họ bị phân biệt bởi chủng tộc, địa vị xã hội, đạo đức, v.v… Bây giờ, họ là một thịt! Nàng sống giàu có cũng y như ông vậy! Nàng có quyền có mối giao hảo cùng loại mật thiết với Bôô. Họ cùng nhau sống trong một mối quan hệ thật mật thiết!

Đấy là những gì chúng ta đang có trong Chúa Jêsus sáng nay nếu bạn đã được cứu! Bạn ơi, bạn từng bị phân rẽ ra khỏi Chúa Jêsus bởi một vực sâu tội lỗi và khốn khó giờ đây đã được đưa đến gần trong một mối quan hệ mật thiết với Chúa Jêsus là Đấng bà con có quyền chuộc của chúng ta! Bây giờ, chúng ta không còn bị kết án nữa! Giờ đây, chúng ta không còn bị nghèo khổ vây hãm nữa! Giờ đây, chúng ta không còn lo chết nữa! Giờ đây, chúng ta đang sống trong Chúa Jêsus. Giờ đây, chúng ta có thể yên nghỉ trong lòng Ngài và chúng ta có thể kinh nghiệm những sự mật thiết trong tình yêu cứu chuộc của Ngài! Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự cứu chuộc! Được chuộc! Tôi ưa thích thuật lại việc ấy dường bao! Được chuộc bởi huyết của Chiên Con. Được chuộc nhờ vào lòng thương xót tuyệt vời của Ngài, tôi là con cái của Ngài cho đến đời đời! Còn bạn thì sao?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by