You are hereCHƯƠNG IV - 9 (tiếp 6)

CHƯƠNG IV - 9 (tiếp 6)


By admin - Posted on 23 January 2010

(Lời tự bạch: Tôi đang nhờ ơn Chúa viết gần xong quyển Thần học cho Người Việt nam này. Lòng tôi lúc nào cũng mong mỏi sự góp ý của anh chị em từ lỗi chínht ả, đến sơ sót kỹ thuật, ý tưởng giải bày như vậy có dễ hiểu không, thiếu sót chỗ nào... Rất mong anh chị em gởi Email về địa chỉ Email của tôi. Cũng thiết tha xin cầu thay cho tôi với, xin Chúa soi sáng và dạy cho tôi viết và ban sức khỏe cho tôi, vì tuổi lớn rồi khó ngồi lâu và cũng khó suy nghĩ về những vấn đề Thần học quá nặng. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.  -  Mục sư Trần Thái Sơn)

************************************************

Đại nạn

Theo cách gọi của Kinh thánh thì đây là thời kỳ tai nạn lớn đến nỗi Chúa Jêsus phán: "Từ khi có trời đất đến lúc bấy giờ chưa hề có" (Đaniên 12:1; Mathiơ 24:21). Cơn Đại Nạn kéo dài 7 Năm trên đất - Đa-ni-ên 9:27; Khải huyền 11:2-3; 13:5).

Con số '7 Năm' được ấn định là căn cứ vào Hiệp Ước được ký kết giữa Antichrist với dân Y-sơ-ra-ên (Đaniên 9:27). Thời Kỳ 7 năm Đại nạn được chi tiết hóa trong Khải huyền 6: đến đoạn 18, có những tai vạ từ trời đổ xuống qua các các Ấn, các Loa, và các Bát thạnh nộ. Toàn thế giới sầu thảm, náo động, trong đó Hội Thánh nguội lạnh bị bỏ lại sẽ chịu ảnh hưởng. Kỳ Đại nạn được đánh dấu khởi sự từ khi Antichrist ký Hiệp ước với dân Y-sơ-ra-ên đến chặng tái lâm thứ II, cũng được gọi là tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên (Đaniên 9:25-27).

Thời kỳ Bảy Băm này được chia làm hai giai đoạn như Đaniên 9:27 đã dạy.

   1. 3 ½ năm đầu:

    * Dân Y-sơ-ra-ên trở về xứ đầy đủ - Êsai 11:11-12

Chúng ta đã biết do lời thề của dân Y-sơ-ra-ên trong lúc đòi đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự giá (Mathiơ 27:25). 40 năm sau tức vào năm 70 SC. lời thề đó ứng nghiệm, khi quân Lamã chiếm thành Giê-ru-sa-lem, tàn sát dân Y-sơ-ra-ên, từ đó dân Y-sơ-ra-ên tan lạc khắp thế giới, đến nỗi tài liệu gần đây khẳng định người Anh và người Mỹ là các chi phái Y-sơ-ra-ên tan lạc (xem The United States and Britain in Bible Prophecy - published by the United Church of God - 2004).

Suốt gần hai ngàn năm qua - từ 70 đến 1948, dân Y-sơ-ra-ên chịu nhiều bách hại, xua đuổi, tàn sát. Cuộc tàn sát kinh khủng nhất là trong Đệ Nhị Thế Chiến 1939-1945, Đức Quốc xã của Hitler đã tàn sát hơn sáu triệu người Y-sơ-ra-ên trong các Trại Tập trung khắp Âu châu. Chúng ta có thể nói, trong suốt gần hai ngàn năm, Đức Chúa Trời đã 'tạm quên dân Y-sơ-ra-ên', vì Chúa đã đến trong xứ của mình song dân mình chẳng hề nhận lấy (Giăng 1:11), chuyển Chương trình cứu rỗi cho dân ngoại (Rôma 11:20). Chúng ta gọi thời kỳ này là Thời Kỳ Ân Điển, hoặc Thời Kỳ Hội thánh.

Bây giờ sau chặng tái lâm thứ I của Chúa Jêsus Christ, thời kỳ Ân điển đã đóng lại, ấy là lúc dân Y-sơ-ra-ên được trở về quê hương Đất Hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Thế giới đã chứng kiến câu chuyện xảy ra 590 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh được ứng nghiệm, do Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã ghi lại trong sách của ông đoạn thứ 37, câu chuyện về trũng hái cốt khô với những hài cốt khô lắm, nhưng bởi quyền năng của Chúa, những hài cốt đó đã được kết hợp lại, rồi được lắp gân lắp thịt, lại được hơi thờ trở nên Một Đạo Quân Lớn. Chúa phán cùng Tiên tri Ê-xê-chi-ên rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên … Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi…' (Ê-xê-chi-ên 37:1-14).

Điều quan trọng là dân Y-sơ-ra-ên sẽ tin Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu thế (Rôma 11:25-27, kế đó sẽ đi ra rao giảng Tin Lành được biểu tượng qua Hai Chứng Nhân  trong Khải huyền đoạn 11.

    * Dân Y-sơ-ra-ên được xây lại Đền thờ  Êxêchiên 48; Khải huyền 11:1-2

Đặc điểm của dân Y-sơ-ra-ên là họ chỉ xây một Đền thờ duy nhất tại Giê-ru-sa-lem. Kinh thánh cho chúng ta biết, sau thời kỳ Đền Tạm từ lúc lưu lạc trong đồng vắng đến khi Đa-vít cai trị nước Y-sơ-ra-ên, đến đời Sa-lô-môn, Đền thờ đã được xây dựng tại Giê-ru-sa-lem nơi đỉnh Mô-ri-a mà Áp-ra-ham đã dâng Y-sác, cũng chính là sân đạo lúa mà Đa-vít đã mua của A-rau-na (I Sử ký 21 – 22). Đền thờ do Sa-lô-môn xây đã bi vua Nê-bu-cát-nết-sa phá hủy năm 586 TC.

Khi dân Y-sơ-ra-ên từ lưu đày Ba-by-lôn trở về theo chiếu lịnh của vua Sy-ru dưới sự chỉ huy của Xô-rô-ba-bên và E-xơ-ra, họ đã xây lại một Đền thờ thứ hai, dĩ nhiên kém huy hoàng hơn Đền thờ thứ nhất. Đến thờ này sau mấy lần chịu hư hỏng vì chiến tranh, năm 23 TC. vua Hê-rốt đã cho tái thiết đẹp đẽ để lấy lòng dân Y-sơ-ra-ên, bởi vì vua là người Ê-đôm lại nhờ sự đỡ đầu của Hoàng đế Lamã nên làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Đây là Đền thờ mà dân GIu-đa đã nói với Chúa Jêsus người ta đã xây 46 năm mới hoàn thành (Giăng 2:20), và là Đền thờ mà các môn đồ đã khoe với Chúa Jêsus, thì Chúa đã báo trước sẽ không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà không bị đổ xuống (Mathiơ 24:2).

Lời tiên tri của Chúa Jêsus đã ứng nghiệm vào năm 70 SC. khi quân Lamã dưới sự chỉ huy của Titus tấn công và san bằng thành Giê-ru-sa-lem cũng như Đền thờ, chỉ chưa lại vách tường Đền thờ phía Tây đến ngày nay. Từ đó, người Y-sơ-ra-ên tan lạc khắp nơi, nước Y-sơ-ra-ên bị xóa mất trên bản đồ thế giới. Khi Đế quốc Hồi giáo nổi lên vào thế kỷ thứ 7, thứ 8, đánh chiếm Giê-ru-sa-lem và họ cho rằng Giáo chủ Mahomeh của Hồi giáo đã thăng thiên tại khu vực Đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, người Hồi giáo đã xây một Đền thờ Hồi giáo trên ngay chính nền Đền thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem.

Tuy nhiên qua lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên 40-48, và Khải huyền 11:1-2, thì Đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem chắc chắn sẽ được xây lại. Cả thế giới đều biết việc dân Y-sơ-ra-ên xây lại Đền thờ cho Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem cho đến giờ này (2009) là một việc 'không khả thi', vì sức mạnh của Hồi giáo sẽ không thể nào để yên cho bất cứ quốc gia nào, người nào, đụng vào Đền thờ Hồi giáo đang hiện hữu.

Vì vậy, trong ba năm rưởi đầu của kỳ Đại nạn, Antichrist dám cho phép dân Y-sơ-ra-ên xây lại Đền thờ, qua đó chúng ta có thể thấy thế lực của Antichrist lớn biết dường nào, hoặc tài trí của Antichrist dàn xếp cách nào với khối Hồi giáo để Y-sơ-ra-ên có thể xây Đền thờ. Đồng thời dân Y-sơ-ra-ên cũng được tự do thờ phượng. Làm được điều này, Antichrist quả là đáng sợ! Câu hỏi là nội dung Hiệp Ước của dân Y-sơ-ra-ên với Antichrist gồm những điều khoản nào? Có phải là một Nhà Nước Palestine đổi lấy một Đền thờ không??

(1)   3 ½ sau:

Mặc dù thực sự là 3 ½ năm sau của kỳ 7 năm này mới có những tai nạn lớn xảy ra, nhưng cách nói chung là Bảy Năm Đại nạn, vì 3 ½ năm đầu đã tiềm ẩn đại nạn sắp đến, như Phaolô báo trước trong I Tês. 5:1-(3), khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đờn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.

Danh từ 'Đại nạn' phát xuất từ Đaniên 12:1 và Mathiơ 24:21. Đây là giờ tối tăm nhất trong lịch sử loài người.

Phân đoạn Kinh thánh mô tả Đại nạn đầy đủ nhất là Khải huyền đoạn 6 đến đoạn 19, mô tả trọn gói những sự kiện chính, những nhân vật chính, những địa điểm chính trong bảy năm trước khi Chúa Jêsus Christ tái lâm chặng thứ hai. Đây là thời kỳ cơn giận của Đức Chúa Trời đổ xuống trên thế giới qua bảy ấn, bảy kèn, và bảy bát thạnh nộ.

Mục đích của Kỳ Đại nạn là:

MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI DÂN NGOẠI

Đức Chúa Trời sẽ dùng kỳ Đại nạn để phạt các nước ngoại bang và tất những người không tin. Họ sẽ bị trừng phạt vì việc ác của họ – nói chung, vì đã từ chối Chúa Jêsus Christ, và vì đã bách hại dân Chúa (Êsai 13:11-13; Giô-ên 3:2; Áp-đia câu 15-16)

MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Độ 3.500 năm trước đây, Pharaôn chế nhạo Đức Chúa Trời của các từng trời: "Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi?" (Xuất. 5:2)Trong tám đoạn kế tiếp, Chúa đã nghe lời thách thức đó và chứng minh cho Pharaôn cùng các thuật sĩ của vua, cũng như tất cả dân Ai Cập biết Ngài là ai. Khi Đức Chúa Trời thi hành xong 10 tai vạ, Pharaôn đã phải yêu cầu dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập.

Trong bối cảnh tương tợ, Antichrist khoe khoang sẽ từ chối Đức Chúa Trời và tự tuyên bố hắn là thần. Một lần nữa Đức Chúa Trời đổ các tai vạ của Ngài ra để chứng minh quyền năng của Ngài và danh vinh hiển của Ngài. D(ại nạn sẽ chứng minh cho toàn thế giới biết chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời.

MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI SATAN

Đức Chúa Trời sẽ dùng Đại nạn để lột mặt nạ của Satan. Khi Đấng Ngăn trở được cất đi, th61 giới sẽ thấy hắn là thuộc ma quỉ, là kẻ nói dối, một kẻ giết người. Satan biết thời gian cai trị của Antichrist là ngắn ngủi, nên hắn sẽ đổ ra 'thuốc độc' bằng quyền lực và bạo động của hắn. Loài người trên thế giới sẽ bộ mặt thật của hắn (Khải. 12:12)

MỤC ĐÍCH ĐỐI VỚI NGƯỜI TIN

Chúa sẽ dùng thời gian Đại nạn kinh khiếp này để kéo loài người đến với sự ăn năn và tin cậy nơi Ngài. Chúa sẽ thu gặt những linh hồn quay về với Ngài. (Khải. 7:9-10, 13-14)

Sau đây là một số các danh từ trong Kinh thánh bày tỏ Kỳ Đại nạn:

CỰU ƯỚC

Từ ngữ chỉ Đại nạnTham khảo Cựu Ước
Đau đẻÊsai 21:3; 26:17-18; 66:7; Giêrêmi 4:31; Michê 4:10
Ngày của Đức Giê-hô-vaÊsai 2:12; Ê-xê-chi-ên 13:5; 30:3; Giô-ên 1:15; 2:1; Amốt 5:18, 20; Áp-đia 15; Sô-phô-ni 1:7; Xachari 14:1
Ngày Lớn và Đáng   Sợ của Đức Giê-hô-vaMalachi 4:5
Ngày thạnh nộSôphôni 1:15
Ngày hoạn nạn và buồn rầuSôphôni 1:15
Ngày hủy phá và hoang vuSôphôni 1:15
Ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-vaSôphôni 1:18
Ngày báo thùÊsai 34:8; 35:4; 61:2; 63:4
Ngày tai hại của Gia-cốpGiê-rê-mi 30:7
Ngày tối tăm và mờ mịtGiô-ên 2:2; Amốt 5:18; Sôphôni 1:15
Ngày của tiếng kènSôphôni 1:16
Ngày báo độngSôphôni 1:16
Ngày nóng giận của Đức Giê-hô-vaSôphôni 2:2-3
Ngày tai vạ thả ra từ Đấng Toàn NăngGiô-ên 1:15
Ngày tai nạnPhục truyền 32:35; Áp-đia 12-14
Kỳ cuối cùngĐaniên 12:9
Lửa ghen của Chúa 


TÂN ƯỚC:

TỪ NGỮ CHỈ ĐẠI NẠN
THAM KHẢO TÂN ƯỚC
NgàyI Tês. 5:4
Ngày đóMathiơ 24:22; Mác 13:20
Ngày của ChúaI Tês. 5:2
Thạnh nộI Tês. 5:9; Khải. 11:18
Cơn thạnh nộ ngày sauI Tês. 1:10
Cơn giận của Chiên ConKhải. 6:16
Ngày thạnh nộ của ChúaKhải 6:17
Ngày thử tháchKhải. 3:10
Hoạn nạn lớnMathiơ 24:29; Mác 13:24
Ngày tai nạn chưa hề cóMác 13:19
Hoạn nạn lớnMathiơ 24:21; Khải. 2:22; 7:14
Giờ phán xétKhải. 14:7
Đau đẻMathiơ 24:8

 
Một điều cần lưu ý là nói chung có những tai vạ từ trời đổ xuống như sách Khải huyền đoạn 6 đến đoạn 19 bày tỏ (phải đọc để thấy sự kinh khiếp này), và những tai vạ này đổ chung trên toàn thế giới không phân biệt người tin hay người không tin, người thuộc Đức Chúa Trời hay thuộc Satan. Nhưng riêng đối với những người tin Chúa Jêsus trong đó có tuyển dân Y-sơ-ra-ên và người không phải Y-sơ-ra-ên, thì còn phải gánh chịu hoạn nạn từ Antichrist bách hại họ, như Mathiơ 25:31-46 là cuộc phán xét xảy ra sau Đại nạn với tiêu chuẩn cách đối xử với người tin Chúa Jêsus.

Vì vậy, trong phần chi tiết 3 ½ năm sau của kỳ Đại nạn, chúng ta nói đến việc bách hại của Antichrist đối với người tin Chúa Jêsus, đặc biệt là dân Y-sơ-ra-ên.

  • Antichrist hủy bỏ giao ước đã ký với dân Y-sơ-ra-ên.

Chúng ta không biết lý do Antichrist hủy bỏ Hiệp ước hắn đã ký với dân Y-sơ-ra-ên. Điều mà chúng ta biết chắn là Satan và công cụ của nó là Antichrist cũng như Tiên tri giả bao giờ cũng muốn tiêu diệt tuyển dân và người tin Chúa Jêsus Christ, như nó đã từng thi hành trài qua từ ngày sáng thế. Bây giờ nó biết thì giờ của nó không còn bao lâu trên đất nên sẽ tấn công mạnh mẽ hơn. Thế thì làm sao mà Antichrist có thể chấp nhận để dân Chúa phát triển và rao truyền Tin Lành cứu rỗi là Tin Lành chống lại nó.

Cho nên nguyên nhân ký Hiệp ước với dân Y-sơ-ra-ên có thể là một kế hoãn binh trong lúc thế giới rối loạn vì sự biến mất đột ngột của hàng trăm triệu người khi Chúa Jêsus tái lâm chặng thứ I. Giống như quân đội của Constantine khi tranh giành chiếc ngai vàng của Lamã, giờ cuối đã phải nhờ cậy sức mạnh của các Cơ-Đốc nhân là lực lượng đông đảo bị bỏ quên thời gian qua, bằng chiêu bài là cờ thập tự trên trời, nhờ đó mà Constantine đảo ngược thế trận và đắc thắng. Cũng giống như quân đồng minh trong Thế chiến thứ II, trước sức tiến quân của Đức Quốc Xã tại Phi châu, quân đội đồng minh do người Anh chỉ huy đã kêu gọi sự cộng tác của người Y-sơ-ra-ên với lời hứa cho lập lại quốc gia Y-sơ-ra-ên. Kết quả sau Thế chiến Tuyên ngôn Balfour ra đời. Giống như lời hứa giải phóng nô lệ cho người da đen trong cuộc nội chiến của nước Mỹ thời Tổng thống Abraham Lincoln.

Hoặc chỉ là một cách cám dỗ mà Satan đã từng sử dụng từ lúc sáng thế sẵn sàng ban cho sự tự do thờ phượng Đức Chúa Trời để đổi lại một nền sự cam kết hòa thuận dễ chịu cho đôi bên, như hiện có trong các quốc gia chống Cơ-Đốc giáo. Bài học này đã xảy ra khi Hồi giáo chiếm Giê-ru-sa-lem và Âu châu. Lịch sử Trung cổ cho biết khi người Hồi giáo chiếm Âu châu, vì người Hồi giáo chưa có đủ nhân lực và tài lực để cai trị, họ đã chiêu dụ nhiều nhân tài trong Giáo hội Cơ-Đốc, cũng như những người giàu có bằng chánh sách dễ dãi tự do thờ phượng Đức Chúa Trời. Đến khi họ đã đủ sức, chánhs ách đã thay đổi khắc nghiệt. Môt bài học mà Hội thánh của Chúa học mãi không thuộc hoặc thuộc mà không áp dụng.

Sau đây là những hành động bách hại mà Antichrist thi hành đối với người tin Chúa (chúng ta phải nhìn dân Y-sơ-ra-ên là đại diện cho người tin Chúa Jêsus Christ, vì lúc bấy giờ họ đã tin Chúa Jêsus)

  • Dân Y-sơ-ra-ên bị cấm thờ phượng Chúa
  • Antichrist cất bỏ của lễ dâng cho Đức Chúa Trời, tự tôn làm Đức Chúa Trời - II Tês. 2:4; Khải huyền 12:12; 13:5-6)
  • Hai chứng nhân bị giết (hình bóng cho các nhà truyền giáo thế giới của Y-sơ-ra-ên) - Khải huyền 11:
  • 1/3 dân Y-sơ-ra-ên còn sót - Xachari 13:8-9

Và cuối cùng là Antichrist dẫn quân các nước bao vây Giê-ru-sa-lem - Đa-ni-ên 11:40-45 (44); Êxêchiên 38:14-16; 39:1-5; Xachari 14:1-2; Khải huyền 16:12-16. Kinh thánh gọi trận chiến này là Trận Ha-ma-ghê-đôn.

Trận Ha-ma-ghê-đôn:

Từ ngữ Ha-ma-ghê-đôn được tìm thấy trong Kinh thánh một lần duy nhất trong Khải huyền 16:16, "Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn".

Từ ngữ này gồm hai từ ghép lại trong tiếng Hi-bá-lai:

  • Har nghĩa là núi
  • Megiddo là tên một thành phố thuộc phía Bắc của nước Y-sơ-ra-ên xưa. Đây là thành phố được xây trên một ngọn đồi. Vì vậy, ngọn đồi này được gọi là Núi Mê-ghi-đô hay Ha-ma-ghê-đôn.

Thành phố Mê-ghi-đô nhìn xuống thung lũng lớn được biết với một tên khác là Thung lũng Gít-rê-ên, đồng bằng Mê-ghi-đô, hay Tha-a-nác. [Mê-ghi-đô và Tha-a-nác thống trị đèo chính chạy về phía đông bắc qua miền núi từ đồng bằng Sa-rôn đến trũng Gít-rê-ên. Vì là vị trí chiến lược, 'đồng bằng Mê-ghi-đô' (II Sử 35:22) thường trở thành bãi chiến trường từ thời xa xưa. Tại đó Pharaôn Thutmose III đã đánh bại liên minh Ca-na-an năm 1468 TC., và tại đó năm 1917, quân Anh dưới quyền chỉ huy của tướng Allenby đã chấm dứt quyền cai trị của người Thổ Nhĩ kỳ ở Palestine bằng việc tiêu diệt họ ở trũng Gít-rê-ên đối diện với Mê-ghi-đô][1]

Chiến dịch Ha-ma-ghê-đôn làn rộng toàn xứ Y-sơ-ra-ên từ Mê-ghi-đô ở phía bắc đến Ê-đôm hay Bozrah phía nam. Hiện trường cuộc chiến sẽ kéo dài từ 180 đến 200 dặm (280 Km - 360 Km) từ bắc chí nam và 100 dặm (160 Km) từ đông sang tây. Trong khu vực rộng lớn này.

[1] Thánh Kinh Khảo Học Cựu Ước Việt ngữ, Quyển I, tr. 322

 

con dang trong tinh trang rat boi roi vi hon nhan cua con dang truc trac,con khong biet phai vo muc nao de duoc tu van va nhan duoc loi khuyen cho minh mong thu hoi am kinh thu

Con nên vào mục 300 CÂU GIẢI ĐÁP THẮC MẮC để tìm câu trả lời. Dĩ nhịn trước hết là cầu nguyện với Chúa,

Xin Chúa giải đáp mọi thắc mắc cho con.

Ms Trần Thái Sơn.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by