You are hereBài Học Thánh Kinh

Bài Học Thánh Kinh

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 104

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 104)

Kinh thánh: Mathiơ 28:1-7

Câu gốc: Mathiơ 28:6

Đề tài: CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI!

I/. CẢNH TRẠNG CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI. 28:1-4

1.      Kinh thánh nói rõ thì giờ Chúa Jêsus sống lại khi nào?

Giờ …………………….. Ngày:...........................................

Tức là ngày thứ mấy trong tuần hiện nay? ...........................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 103

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 103)

Kinh thánh: Mathiơ 27:57-66

Câu gốc: Mathiơ 27:59-60

Đề tài: SỰ CHÔN XÁC CHÚA JÊSUS.

I/. NGƯỜI CHÔN XÁC CHÚA JÊSUS. 27:57-59

1.      Hãy ghi lý lịch người nhận chôn xác Chúa Jêsus:

a.  Tên: .................................................................. 

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 102

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 102)

Kinh thánh: Mathiơ 27:51-56

Câu gốc: Mathiơ 27:54

Đề tài: BIẾN ĐỘNG KHI CHÚA JÊSUS CHỊU CHẾT

I/. BIẾN ĐỘNG TRONG ĐỀN THỜ. 27:51a

1.  C.51 bắt đầu với từ ngữ gì? .........................................

Từ ngữ đó chỉ về điều gì? ............................................ (c.50)

2.      Có một biến động gì xảy ra nơi đền thờ khi Chúa Jêsus

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 101

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 101)

Kinh thánh: Giăng 19:25-30

Câu gốc: Giăng 19:30

Đề tài: LỜI CHÚA JÊSUS NÓI TRÊN CÂY THẬP TỰ

I/. CHÚA JÊSUS NÓI VỚI MẸ MÌNH. 19:25-27

1.      Phân đoạn Kinh thánh này cho biết Chúa Jêsus đang ở

đâu? .......................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 100)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 100)

Kinh thánh: Mác 15:29-33

Câu gốc: Mác 15:29

Đề tài: PHẢN ỨNG VIỆC CHÚA JÊSUS BỊ ĐÓNG ĐINH

I/. PHẢN ỨNG CỦA KẺ CHỦ MƯU ĐÓNG ĐINH CHÚA JÊSUS. 15:29-32a

1.   Những kẻ chủ mưu đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự

là ai?...................................................................................

Chứng minh bằng những câu trong đoạn 14 và 15 trước đó:

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 99)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 99)

Kinh thánh: Êsai 53:1-6

Câu gốc: Êsai 53:4

Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỊU KHỔ NẠN

740 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, tiên tri Ê-sai đã báo trước khổ nạn Chúa Jêsus phải chịu trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá, đặc biệt trong đoạn 53 nầy.

I/. MỨC ĐỘ CHÚA JÊSUS CHỊU KHỔ NẠN. 53:1

1.  C.1 được viết với thái độ nào:

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 98)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 98)

Kinh thánh: Mathiơ 27:27-37

Câu gốc: Mathiơ 27:35

Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỊU ĐÓNG ĐINH

I/. TRƯỚC KHI CHÚA JÊSUS CHỊU ĐÓNG ĐINH. 27:27-31

1.  Có 3 vật mà một vị vua La Mã thời đó phải có là: áo điều (áo đỏ đậm), đội mão vua và cầm vương trượng. Bọn lính đã làm gì cho Chúa Jêsus trước khi đóng đinh Ngài?

·   Mặc .......................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 97)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 97)

Kinh thánh: Giăng 18:28-40

Câu gốc: Giăng 18:32

Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN 4

I/. LÝ DO CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN 4. 18:28-32

1.      Lần xử án nầy, Chúa Jêsus bị xử tại nơi đâu?

.......................................................................................

Ai phụ trách xử án Chúa Jêsus lần nầy: ................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 96) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 96)

Kinh thánh: Luca 23:8-12

Câu gốc: Luca 23:8

Đề tài: HÊ-RỐT XỬ ÁN CHÚA JÊSUS

I/. MỤC ĐÍCH HÊ-RỐT XỬ ÁN CHÚA JÊSUS. 23:8

1.  Ngoài việc vua Hê-rốt nầy là con của vua Hê-rốt lúc Chúa Jêsus giáng sanh (Mathiơ đoạn), Kinh thánh còn nói gì nói gì về ông?

Luca 9:9, .............................................................................

Bài Học Kinh Thánh về LỄ KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH sticky icon

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Lễ Giáng Sinh)

Đề tài: 3 NHÂN VẬT NGÀY CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH

Kinh thánh: Mathiơ 2:1-18

Câu gốc: Mathiơ 2:12

I/. CÁC BÁC SĨ – 2:1-2

1. Các bác sĩ đến từ đâu? (bác-sĩ = người học rộng, biết nhiều, không phải bác sĩ trị bịnh)

............................................................................

Họ không ở tại ......................................................

Bài Học Kinh Thánh về LỄ KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH sticky icon

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Lễ Giáng Sinh 1)

Kinh thánh: Mathiơ 1:18-25

Câu gốc: Mathiơ 1:24

Đề tài: NHÂN VẬT CHÍNH TRONG LỄ GIÁNG SINH

I/. GIÔ-SÉP: Mathiơ 1:18-25

1.  Khi sự giáng sinh của Chúa Jêsus xảy ra thì Giô-sép là gì của Ma-ri? (đánh dấu câu sai)

 o  chồng    o  chồng hứa     o  đã đính hôn

Điều gì khiến Giô-sép bối rối?

Bài Học Kinh Thánh về LỄ KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Lễ Giáng Sinh)

Kinh thánh: Luca 2:1-20

Câu gốc: Luca 2:11

Đề tài: CÂU CHUYỆN CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH

I/. NƠI CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH. 2:1-7

1.      Giô-sép và Ma-ri ở đâu lúc Chúa Jêsus giáng sinh?

...............................................................................................

Lý do nào họ phải đến đó? ...................................................  

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 95) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 95)

Kinh thánh: Luca 23:1-7

Câu gốc: Luca 23:4

Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN II

I/. CHÚA JÊSUS BỊ AI XỬ ÁN LẦN II? 23:1

1. Trong c.1, “cả hội đồng” gồm có ai? (Luca 22:66)

......................................................................................

Họ còn được gọi là gì? ......................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 94) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 94)

Kinh thánh: Mathiơ 26:69-75

Câu gốc: Mathiơ 26:75

Đề tài: PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA JÊSUS

I/. ĐỊA ĐIỂM PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA JÊSUS. 26:69a

1.      Phi-e-rơ đang ngồi ở đâu?.........................................

Tại sao Phi-e-rơ được ngồi tại đó? (Giăng 18:15-16)

...........................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 93) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 93)

Kinh thánh: Mathiơ 26:57-68

Câu gốc: Mathiơ 26:59

Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN THỨ 1

I/. NƠI CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN 1: 26:57-58

1.      Những người bắt Chúa Jêsus đem Ngài đến nơi nào?

..........................................................................................

Tại sao họ bắt đem Chúa Jêsus đến đây? (Mathiơ 26:3-4)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 92) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 92)

Kinh thánh: Mathiơ 26:36-56

Câu gốc: Mathiơ 26:50

Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ BẮT

I/. TRƯỚC GIỜ CHÚA JÊSUS BỊ BẮT: 26:36-46

1. Trước khi bị bắt, Chúa Jêsus đã đến nơi nào? (Đọc thêm Luca 22:39; Giăng 18:1)

Tên  địa điểm: ........................................................................

Đó là một khu .......................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 91) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 91)

Kinh thánh: Mathiơ 26:30-35

Câu gốc: Mathiơ 26:31

Đề tài: BA LỜI CHÚA JÊSUS BÁO TRƯỚC

I/. CHÚA JÊSUS BÁO TRƯỚC VỀ CÁC MÔN ĐỒ:30-31

Thời Chúa Jêsus còn trên đất, người Y-sơ-ra-ên ngợi khen Chúa bằng cách hát Thơ thánh, tức là Thi thiên ngày nay.

1.      Chúa Jêsus báo trước với các môn đồ về việc gì?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 90) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 90)

Kinh thánh: Mathiơ 26:17-29

Câu gốc: Mathiơ 26:28

Đề tài: CHÚA JÊSUS LẬP LỄ TIỆC THÁNH

I/. CHÚA JÊSUS LẬP LỄ TIỆC THÁNH KHI NÀO? 17-19

1.      Chúa Jêsus lập Lễ Tiệc Thánh nhằm ngày đặc biệt nào?

.......................................................................................................

Ngày đặc biệt nầy thuộc Lễ gì? ....................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 89) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 89)

Kinh thánh: Mathiơ 26:14-16

Câu gốc: Mathiơ 26:16

Đề tài: KẺ PHẢN CHÚA JÊSUS

I/. KẺ PHẢN CHÚA JÊSUS LÀ AI? 26:14

1.      Kẻ phản Chúa Jêsus có chức vụ gì?

...............................................................................................

Người nầy tên gì? .................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 88) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 88)

Kinh thánh: Mathiơ 26:6-13

Câu gốc: Mathiơ 26:13

Đề tài: CHÚA JÊSUS ĐƯỢC XỨC DẦU

I/. BỐI CẢNH CHÚA JÊSUS ĐƯỢC XỨC DẦU: 26:6

1.      Chúa Jêsus được xức dầu tại làng nào? ..........................

Tại làng nầy đã có một sự kiện nào quan trọng xảy ra?

..........................................................................  (Giăng 12:1)

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by