You are hereBài Học Thánh Kinh

Bài Học Thánh Kinh

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 47) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 47)

Kinh thánh: Mathiơ 18:15-35

Câu gốc: Mathiơ 18:35

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ THA THỨ

I/. LÝ DO THA THỨ - 18:15-20

1.      Theo c.15, đối tượng cần được tha thứ là người thế nào?

 

.......................................................................................................

Mục đích tha thứ để làm gì?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 46) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 46)
Kinh thánh: Mathiơ 18:10-14
Câu gốc: Mathiơ 18:14
Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY TRUYỀN GIẢNG

 

I/. CHÚA JÊSUS DẠY TRUYỀN GIẢNG CHO AI? – 18:10

1.      C. 10, Chúa Jêsus dạy truyền giảng cho ai? ...........................

Chúa Jêsus nêu hai phương diện giá trị nào của đối tượng nầy?

  • .........................................................................................
  • .........................................................................................

 

2.      Các câu Kinh thánh sau đây Chúa Jêsus dạy gì về đối tượng nầy?

  • Mathiơ 18:2-4, Chúa Jêsus dùng con trẻ để dạy về .........

 

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 45) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 45)
Kinh thánh: Mathiơ 18:1-9
Câu gốc: Mathiơ 18:4
Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY NẾP SỐNG NGƯỜI TIN CHÚA

I/. CHÚA JÊSUS DẠY: KHIÊM NHƯỜNG  18:1-4

1.      Lý do nào Chúa Jêsus dạy về sự khiêm nhường? (c.1)

............................................................................................

Mác 9:33-34 tại sao họ hỏi Chúa Jêsus câu hỏi đó?

............................................................................................

2.      Để dạy về sự khiêm nhường, Chúa Jêsus đã dùng điều gì?

.............................................................................................

Hãy giải thích lý do Chúa Jêsus dùng thí dụ nầy: ......................

............................................................................................. 

3.      Thư Phi-líp 2:1-4 giải thích về sự khiêm nhường như thế nào?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 44) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 44)
Kinh thánh: Mathiơ 17:1-8
Câu gốc: Mathiơ 17:2
Đề tài: CHÚA JÊSUS HÓA HÌNH

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 43) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 43)
Kinh thánh: Luca 8:40-56
Câu gốc: Luca 8:50
Đề tài: CHÚA JÊSUS VÀ NGƯỜI CÓ SỐ 12

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 42) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 42)
Kinh thánh: Mathiơ 12:38-50
Câu gốc: Mathiơ 12:50
Đề tài: NGƯỜI THEO CHÚA JÊSUS

I/. NGƯỜI THEO CHÚA JÊSUS KHÔNG VÌ DẤU LẠ - 12:38-42

1. Những người trong c. 38 đến tìm Chúa Jêsus vì lý do gì? 

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 41) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 41)
Kinh thánh: Mathiơ 16:13-28
Câu gốc: Mathiơ 16:16
Đề tài: CHÚA JÊSUS LÀ ĐẤNG CỨU THẾ

I/. CHÚA JÊSUS Lầ ĐẤNG CỨU THẾ - 16:13-20

1.      Theo c. 13-14, thì người thế gian xem Chúa Jêsus là AI?

a. .............................; b.......................; c.................................

Đọc những câu Kinh thánh sau đây và cho biết lý do người chưa tin xem Chúa Jêsus như những nhân vật trên:

Mathiơ 3:1-2 so với 4:17, .............................................................

Từ sách I Các Vua đoạn 17 đến II Các vua 2 ghi lại Tiên tri là người làm nhiều phép lạ, người ta cho Chúa Jêsus là Tiên tri Ê-li

vì Chúa Jêsus cũng .......................................................................

Giêrêmi 9:1 cho thấy Tiên tri Giê-rê-mi là người rất yêu thương dân tộc của ông; bây giờ người ta cho Chúa Jêsus cũng là Giê-rê-mi

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 40) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 40)
Kinh thánh: Mathiơ 13:24:30, 36-43
Câu gốc: Mathiơ 13:30
Đề tài:  CỎ LÙNG

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 39) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 39)
Kinh thánh: Mathiơ 16:13-23
Câu gốc: Mathiơ 16:16
Đề tài: PHI-E-RƠ HỌC BIẾT VỀ CHÚA JÊSUS

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 38) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 38)
Kinh thánh: Mathio 13:1-9, 18-23
Câu gốc: Mathiơ 13:23
Đề tài: THÍ DỤ NGƯỜI GIEO GIỐNG

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 37) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (bài 37)
Kinh thánh: Luca 7:11-17
Câu gốc: Luca 7:13
Đề tài: CHÚA JÊSUS CỨU SỐNG NGƯỜI TRAI TRẺ

 

I/. LÝ DO CHÚA JÊSUS CỨU SỐNG NGƯỜI TRAI TRẺ - 7:11-12

1.      Chàng trai trẻ nầy ở đâu? .......................................................

Xem bản đồ số ……, thánh nầy ở phía ............ nước Y-sơ-ra-ên.

2.      Gia đình chàng trai trẻ nầy gồm có ai? ...................................

3.      Những người hàng xóm đối với gia đình người trai trẻ như

thế nào? ........................................................................................

Chứng minh: .................................................................................

Người Việt nam có những câu nói về cái chết của chàng trai trẻ nầy rất hay. Hãy điền vào cho đầy đủ:

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 36) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 36)
Kinh thánh: Luca 5:1-11
Câu gốc: Luca 5:10-11
Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY ĐÁNH CÁ

 

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 35) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 35)
Kinh thánh: Mathiơ 14:22-36
Câu gốc: Mathiơ 14:27
Đề tài: CHÚA JÊSUS ?I BỘ TRÊN BIỂN

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 34) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 34)
Kinh thánh: Giăng 6:1-15
Câu gốc: Giăng 6:11
Đề tài: CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH

I/. LÝ DO CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH: Giăng 6:1-9

1.      Đọc thêm Mathiơ 14:15, Luca 9:10-12, câu chuyện Chúa Jêsus hóa bánh xảy ra khi nào?

...............................................................................................

2.      Hãy cho biết nhu cần ăn của đoàn dân nầy:

   1. Số lượng người: (c. 10; Mathiơ 14:21) .....................
   2. Tình trạng đói: ...........................................................
   3. Họ có thể mua thức ăn:  GẦN – XA - TẠI CHỖ

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 33) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 33)
Kinh thánh: Luca 8:26-39
Câu gốc: Luca 8:39
Đề tài: CHÚA JÊSUS ĐUỔI QUỈ

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 32) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 32)
Kinh thánh: Mathiơ 8:23-27
Câu gốc: Mathiơ 8:26
Đề tài: CHÚA JÊSUS QUỞ YÊN GIÓ BÃO

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 31) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 31)
Kinh thánh: Mathiơ 8:5-13
Câu gốc: Mathiơ 8:10
Đề tài: CHUYỆN THẦY ĐỘI

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 30) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 30)
Kinh thánh: Mathi ơ 8:1-4
Câu gốc: Mathiơ 8:3
Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỮA BỊNH PHUNG

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 29) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 29)
Kinh thánh: Luca 7:36-50
Câu gốc: Luca 7:38
Đề tài: NGƯỜI ĐÀN BÀ XỨC DẦU CHO CHÚA

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 28b) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 28b)
Đề tài: NGHE LỜI CHÚA
Kinh thánh: Mathiơ 7:24-29
Câu gốc: Mathiơ 7:29

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by