You are hereBài Học Thánh Kinh

Bài Học Thánh Kinh

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 28) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 28)
Kinh thánh: Mathiơ 7:24-29
Câu gốc: Mathiơ 7:24
Đề tài: HỌC LỜI CHÚA

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 27) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 27)
Đề tài: TIÊN TRI GIẢ
Kinh thánh: Mathiơ 7:15-23
Câu gốc: Mathiơ 7:15

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 26) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 26)
Đề tài: NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM
Kinh thánh: Mathiơ 7:7-14
Câu gốc: Mathiơ 7:7

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 25) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 25)
Đề tài: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Kinh thánh: Mathiơ 7:1-6
Câu gốc: Mathiơ 7:3

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 24) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 24)
Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ LO LẮNG HẰNG NGÀY
Kinh thánh: Mathiơ 6:24-34
Câu gốc: Mathiơ 6:33

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 23) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 23)
Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ TIỀN CỦA
Kinh thánh: Mathiơ 6:19-23
Câu gốc: Mathiơ 6:20

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 22 sticky iconĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS - (Bài 22)
CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ CẦU NGUYỆN
Kinh thánh: Mathiơ 6:5-18
Câu gốc: Mathiơ 6:6

I/. MỤC ĐÍCH SỰ CẦU NGUYỆN: 6:5-6

1.      Trong c.5, có người cầu nguyện với mục đích gì?

.........................................................................................

Tại sao? .................................................................................

Chúa Jêsus gọi người cầu nguyện với mục đích như vậy là

gì? ..........................................................................................                                                                                            

2.      Chúa Jêsus muốn chúng ta cầu nguyện với mục đích cho ai

ĐỜI SỐNG CHỦA JÊSUS 21 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS - (Bài 21)
Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ BỐ THÍ
Kinh thánh: Mathiơ 6:1-4
Câu gốc: Mathiơ 6:3-4

ĐỜI SỐNG CHỦA JÊSUS 20 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS –
BÀI 20: MỤC ĐÍCH CHÚA JÊSUS GIẢNG TIN LÀNH
Kinh thánh: Mathiơ 5:17-48
Câu gốc: Mathiơ 5:20

I/. MỤC ĐÍCH THỨ 1: LÀM TRỌN LỜI CHÚA – 5:17-20

1.    Trong c.17, Chúa Jêsus nhắc đến hai điều quan trọng

là gì? ..................................................................................

Như vậy Chúa Jêsus nhắc đến điều gì?

.................................................................. (Luca 24:17, 45)

2.    Theo c.17, Chúa Jêsus giảng Tin Lành với mục đích gì?

ĐỜI SỐNG CHỦA JÊSUS 19b sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS –
BÀI 19: CHÚA JÊSUS GIẢNG TIN LÀNH (2) – MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA NGƯỜI TIN CHÚA JÊSUS
Kinh thánh: Mathiơ 5:13-16
Câu gốc: Mathiơ 5:16

I/. MỤC ĐÍCH SỐNG THỨ NHẤT: 5:13

1.    Chúa Jêsus gọi người tin Chúa Jêsus là gì?

............................................................................................... 

2.    Bạn biết gì về MUỐI?

o  mặn         o  sát trùng           o  bảo quản chậm hôi

3.     ĐẤT chỉ về gì? (Đọc Mathiơ 13:3-9, 18-23)

............................................................................................... 

4.    Chúa Jêsus muốn mục đích sống của người tin Chúa Jêsus là

làm cho người chưa tin Chúa Jêsus giống như người ăn thức ăn có

ĐỜI SỐNG CHỦA JÊSUS 19 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS –
BÀI 18b: CHÚA JÊSUS GIẢNG TIN LÀNH
Kinh thánh: Mathiơ 5:1-12
Câu gốc: Mathiơ 5:1-2

ĐỜI SỐNG CHỦA JÊSUS 18 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS –     BÀI 18:

CHÚA JÊSUS GIẢNG TIN LÀNH (1) – PHƯỚC CỦA NGƯỜI TIN CHÚA JÊSUS
Kinh thánh: Mathiơ 5:1-12
Câu gốc: Mathiơ 5:1-2

I/. CHÚA JÊSUS GIẢNG TIN LÀNH TẠI ĐÂU? 5:1

1.    c.1 xác định Chúa Jêsus giảng Tin Lành tại đâu?

..................................................................................................... 

Tại sao Chúa Jêsus chọn địa điểm này?

......................................................................................................

2.    Bạn còn nhớ các môn đồ (hay các sứ đồ) mà Chúa Jêsus đã chọn trong bài 17 không? Chúa Jêsus đã chọn bao nhiêu môn đồ làm
sứ đồ?

ĐỜI SỐNG CHỦA JÊSUS 17 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS –
BÀI 17: CHÚA JÊSUS CHỌN 12 SỨ ĐỒ
Kinh thánh: Mác 3:7-19
Câu gốc: Mác 3:14-15

ĐỜI SỐNG CHỦA JÊSUS 16 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS –
BÀI 16: MA-THI-Ơ THEO CHÚA JÊSUS
Kinh thánh: Luca 5:27-32
Câu gốc: Luca 5:27-28

I/. MATHIƠ LÀ AI? Luca 5:27

1.    Đọc Mathiơ 9:9 và Luca 5:27, cho biết 2 tên của

người này: ......................................................................

2.    Người này làm nghề gì? ...................................

Đọc Luca 5:29-30, xã hội thời đó nghĩ thế nào về nghề

này? ...................................................................................

Tại sao? ..............................................................................

3.    Chúa Jêsus đã nói gì với Mathiơ? ................

Đọc Mathiơ 4:18-22, Chúa Jêsus cũng đã phán như vậy với ai?

................................................................................

...............................................................................................

II/. THÁI ĐỘ CỦA MATHIƠ THEO CHÚA JÊSUS: 5:28

1.    Khi nghe Chúa Jêsus kêu gọi, thì Mathiơ có thái độ nào?

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 15 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 15)
Đề tài: CHÚA JÊSUS GIẢNG TIN LÀNH
Kinh thánh: Mathiơ 4:23-25
Câu gốc: Mathiơ 4:23

I/. CHÚA JÊSUS GIẢNG TIN LÀNH CỦA AI?

1.      Hãy giải thích 'Tin Lành' là gì? (Luca 2:10)

Tin= …………………........................... Lành=..................................

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 14 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 14)
Đề tài: MẸ VỢ CỦA PHIERƠ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Kinh thánh: Mác 1:29-31         
Câu gốc: Mác 1:31

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 13 sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS – BÀI 13

Đề mục: NGƯỜI BẠI TẠI AO BÊ-TẾT-ĐA
Kinh thánh: Giăng 5:1-9
Câu gốc: Giăng 5:6

I/. TRUYỀN THUYẾT VỀ AO BÊ-TẾT-ĐA – 5:1-4

1.  Ao Bê-tết-đa thuộc thành phố nào?..................................

2.      Chung quanh ao Bê-tết-đa có gì? ...................................

3.      Tại sao có nhiều người bịnh tụ tập tại ao Bê-tết-đa?

............................................................................................... 

Bạn có gặp những loại truyền thuyết như vậy chưa? Hãy nêu một trường hợp:

...............................................................................................

Theo Bạn tại sao người ta thích những truyền thuyết như vậy?

.......................................................................................

Hãy đọc Mathiơ 24:23-25 để biết những điều đó có đáng tin hay

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 12 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS
BÀI 12: QUAN THỊ VỆ GẶP CHÚA JÊSUS
Kinh thánh: Giăng 4:43-54
Câu gốc: Giăng 4:50

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 11 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS
BÀI 11: NGƯỜI ĐÀN BÀ SAMARI GẶP CHÚA JÊSUS
Kinh thánh: Giăng 4:1-30 - Câu gốc: Giăng 4:29

I/. KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀY TRƯỚC KHI GẶP CHÚA JÊSUS?

Tìm trong 10 câu đầu để biết Kinh thánh nói gì về người đàn bà này trước khi gặp Chúa Jêsus:

1.      Người đàn bà ở đâu? ......................................................

2.      Giữa người Samari với người Giu-đa có vấn đề gì?

...................................................................................... (c.9b)

3.      Câu 16-18, người đàn bà này có đặc điểm gì? .............

................................................................................................

4.   Như vậy, Bạn nghĩ tại sao người đàn bà đi lấy nước buổi trưa?

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 10 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS
BÀI 10: CHÚA JÊSUS NÓI CHUYỆN VỚI NI-CÔ-ĐEM
Kinh thánh: Giăng 3:1-16

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by